Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų (ekonomikos, vadybos) ar  verslo ir viešosios vadybos (finansų, apskaitos), ar matematikos mokslų (statistikos, matematikos) krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį asmens sveikatos draudimą;
1.3.    gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: 
2.1.    dalyvauja sutarčių sudarymo procese, vykdo pavedimus jį įgyvendinti;
2.2.    rengia pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis trišales sutartis (toliau – trišalės sutartys), teikia jas pasirašyti ir vykdo jų kontrolę;
2.3.    gavus iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) patvirtintą PSDF biudžetą, apskaičiuoja lėšų poreikį ir paskirsto asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) lėšas, skirtas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinio mokėjimo už prirašytą gyventoją), pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas, geriems šeimos gydytojo komandos darbo rezultatams, geriems pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros rezultatams, geriems pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros rezultatams apmokėti (toliau – pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos);
2.4.    kas mėnesį priima ir patikrina ASPĮ ekonomines ataskaitas ir sąskaitas už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas; sąskaitas teikia Finansų ir apskaitos skyriui; 
2.5.    kas pusmetį rengia ir teikia VLK gerų darbo rezultatų nustatytos formos ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją;
2.6.    kas mėnesį rengia ir teikia VLK pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutarčių vykdymo ataskaitą;
2.7.    interneto svetainėje paruošia ir skelbia informaciją apie einamaisiais metais ASPĮ suplanuotas sutartines sumas, sutartinių sumų  papildymą ar sutarčių nutraukimą. 
2.8.    konsultuoja ASPĮ dėl trišalių  sutarčių sudarymo bei vykdymo, pirminių ambulatorinių asmens sveikatos paslaugų apmokėjimo sąlygų;
2.9.    atlieka PSDF operacijas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS);
2.10.    atlieka einamąją finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar apskaitos dokumentai parengti tinkamai, ar į apskaitos dokumentus neįtrauktos paslaugos, kurių pagal pasirašytas sutartis TLK nėra įsipareigojusi apmokėti, ar apskaitos dokumentuose nurodytos sumos neviršija sutartyse šalių prisiimtų įsipareigojimų;
2.11.    vykdo administruojamos PSDF biudžeto dalies paskesnę finansų kontrolę, analizuoja  administruojamo PSDF biudžeto vykdymą,  rengia išvadas, o pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (jeigu reikia – ir dažniau) analizės išvadas teikia Sutarčių skyriaus vedėjui;
2.12.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.13.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.14.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.15.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.16.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.17.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.