Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų (ekonomikos, vadybos) ar  verslo ir viešosios vadybos (finansų, apskaitos), ar matematikos mokslų (statistikos, matematikos) krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį asmens sveikatos draudimą;
1.3.    gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti programiniu paketu Microsoft Office.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: 
2.1.    dalyvauja sutarčių sudarymo procese, vykdo pavedimus jį įgyvendinti;
2.2.    kas mėnesį pagal pateiktas ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonomines ataskaitas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) priima ir tikrina sąskaitas; kas mėnesį sąskaitas teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.3.    kas mėnesį rengia sumų, už kurias faktiškai suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir mokėtinų sumų už šias paslaugas pagal priimtas apmokėti sąskaitas suvestinę ataskaitą (BV-ASPP) ir pateikia ją Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);
2.4.    kas mėnesį rengia ir teikia VLK ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis sutarčių vykdymo ataskaitą;
2.5.    teikia VLK asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutarčių sudarymo ataskaitų formas:
2.5.1.    Teritorinei ligonių kasai skirtų lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti paskirstymo pagal PSDF išlaidų straipsnius ataskaitą Nr. 1; 
2.5.2.    Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF lėšomis sutarčių sudarymo suvestinę ataskaitą Nr. 2; 
2.5.3.    Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF lėšomis sutarčių sudarymo išplėstinę ataskaitą Nr. 3-01(ASPP);
2.5.4.    Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF lėšomis sutarčių sudarymo ir tikslinimo stebėsenos ataskaitą Nr. 4.
2.6.    kas mėnesį direktoriaus pavaduotojui ir skyriaus vedėjui teikia:
2.6.1.    neapmokėtų ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitą;
2.6.2.    ASPĮ, teikiančių ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sutartinių sumų likučių ataskaitą.
2.7.    analizuoja praėjusių metų PSDF biudžeto lėšų, skirtų ambulatorinėms ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, panaudojimo ir sutarčių vykdymo duomenis;
2.8.    konsultuoja ASPĮ dėl ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų apmokėjimo sąlygų;
2.9.    atlieka PSDF operacijas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS);
2.10.    atlieka einamąją finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar apskaitos dokumentai parengti tinkamai, ar į apskaitos dokumentus neįtrauktos paslaugos, kurių pagal pasirašytas sutartis teritorinė ligonių kasa nėra įsipareigojusi apmokėti, ar apskaitos dokumentuose nurodytos sumos neviršija sutartyse šalių prisiimtų įsipareigojimų;
2.11.    vykdo administruojamos PSDF biudžeto dalies paskesnę finansų kontrolę, analizuoja  administruojamo PSDF biudžeto vykdymą, rengia išvadas, o pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (jeigu reikia – ir dažniau) analizės išvadas teikia Sutarčių skyriaus vedėjui;
2.12.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.13.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.14.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.15.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.16.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.17.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.