Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų (ekonomikos, vadybos) ar  verslo ir viešosios vadybos (finansų, apskaitos), ar matematikos mokslų (statistikos, matematikos) krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį asmens sveikatos draudimą;
1.3.    gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: 
2.1.    dalyvauja sutarčių sudarymo procese, vykdo pavedimus jį įgyvendinti;
2.2.     priima ir sistemina iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prašymus ir dokumentus, reikalingus sudaryti ar papildyti sutartims dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, ir informuoja pareiškėją, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai;
2.3.    gavus iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) patvirtintą PSDF biudžetą, apskaičiuoja lėšų poreikį ir paskirsto ASPĮ lėšas, skirtas greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugų, gerų GMP darbo rezultatų išlaidoms apmokėti;
2.4.         gavus iš VLK patvirtintą PSDF biudžetą, planuoja TLK paskirtą PSDF biudžeto išlaidų dalį, skirtą kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, apskaičiuodamas lėšų poreikį ir paskirstydamas lėšas atskiroms ASPĮ;
2.5.    gavus iš VLK patvirtintą PSDF biudžetą, planuoja ASPĮ, teikiančioms žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugas, lėšas; ruošia ataskaitų suvestines; kontroliuoja šios programos lėšų panaudojimą;
2.6.    gavus iš VLK patvirtintus taikytinus koeficientus brangiųjų tyrimų ir procedūrų, atliktų atitinkamą mėnesį teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros, ilgalaikio gydymo bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas, išlaidoms apmokėti, kas mėnesį apskaičiuoja brangiųjų tyrimų ir procedūrų mokėtinas sumas ir apie jas informuoja ASPĮ;
2.7.    kas mėnesį priima iš ASPĮ, teikiančių GMP, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, transplantacijos programos ir potencialiems donorams paruošti paslaugas, sąskaitas, jas patikrina ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.8.    kas mėnesį rengia ir teikia VLK greitosios medicinos pagalbos apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutarčių vykdymo ataskaitą;
2.9.    kas mėnesį direktoriaus pavaduotojui ir skyriaus vedėjui teikia:
2.9.1.    GMP paslaugų  vykdymo ataskaitą;
2.9.2.    kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių PSDF biudžeto vykdymo ataskaitą;
2.10.    analizuoja praėjusių metų PSDF biudžeto lėšų, skirtų GMP  paslaugoms apmokėti, panaudojimo ir sutarčių vykdymo duomenis;
2.11.    analizuoja praėjusių metų PSDF biudžeto lėšų, skirtų kompensuojamiems  vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms apmokėti, panaudojimą; 
2.12.    konsultuoja ASPĮ dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugų, GMP, žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos paslaugų, potencialiems donorams suteiktų paslaugų apmokėjimo sąlygų ir prašymų sudaryti sutartį klausimais; 
2.13.    atlieka einamąją finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar apskaitos dokumentai parengti tinkamai, ar į apskaitos dokumentus neįtrauktos paslaugos, kurių pagal pasirašytas sutartis TLK nėra įsipareigojusi apmokėti, ar apskaitos dokumentuose nurodytos sumos neviršija sutartyse šalių prisiimtų įsipareigojimų;
2.14.    vykdo administruojamos PSDF biudžeto dalies paskesnę finansų kontrolę, analizuoja  administruojamo PSDF biudžeto vykdymą,  rengia išvadas, o pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (jeigu reikia – ir dažniau) analizės išvadas teikia Sutarčių skyriaus vedėjui;
2.15.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.16.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.17.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.18.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.19.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.20.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.