Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS
1. Sprendimų įgyvendinimas.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų planavimas ir sutarčių administravimas.

FUNKCIJOS        
3. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.        
11. Administruoja Vilniaus TLK skirtą PSDF biudžetą, rengia PSDF biudžeto suvestines; kas ketvirtį pateikia Finansų ir apskaitos skyriui.
12. Kas ketvirtį vykdo PSDF biudžeto lėšų panaudojimo analizę pagal atskirus biudžeto straipsnius.
13. Administruoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis (toliau – Sutartis).
14. Dalyvauja Sutarčių sudarymo procese, suformuoja  sutarčių projektus ir išsiunčia ASPĮ.
15. Parengia Sutartis su priedais ir pateikia pasirašyti, vykdo jų kontrolę.            
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
17.2. studijų kryptis – ekonomika;
17.3. studijų kryptis – vadyba;
arba:

17.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
17.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
17.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.