Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį vadybos arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo sektoriaus subjektų ūkinę–finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą;

1.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;

1.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

1.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tikrina Vilniaus TLK struktūrinių padalinių Finansų ir apskaitos skyriui perduotų dokumentų dėl apmokamų iš administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų išlaidų, paslaugų ir programų vykdymo įforminimo teisingumą;

2.2. vykdo einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę;

2.3. registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) prevencinių programų ir kitų išlaidų sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, susijusius su įsipareigojimais, apmokamais iš administruojamo PSDF biudžeto;

2.4. pagal kompetenciją parengia ir pateikia VLK administruojamo PSDF biudžeto lėšų mokėjimų paraiškas;

2.5. priima, tikrina ir registruoja pirminius apskaitos dokumentus, susijusius su darbo užmokesčio apskaita;

2.6. atlieka darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išskaitymų iš darbo užmokesčio operacijas, rengia darbo užmokesčio mokėjimo dokumentus, atsako už jų teisingumą;

2.7. rengia pažymas, finansines, mokestines ir statistines ataskaitas, susijusias su darbuotojų darbo užmokesčiu;

2.8. pagal kompetenciją formuoja mokėjimų nurodymus bei atsako už jų teisingumą;

2.9. tikrina ir analizuoja apskaitos registrų duomenis;

2.10. skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja skyriaus gaunamus raštus, ruošia atsakymus;

2.11. informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;

2.12. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

2.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;

2.14. vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.