Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti vadybos arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo sektoriaus subjektų ūkinę–finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą;

1.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;

1.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

1.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tikrina Vilniaus TLK struktūrinių padalinių Finansų ir apskaitos skyriui perduotų dokumentų dėl apmokamų iš administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų išlaidų ir paslaugų  vykdymo įforminimo teisingumą;

2.2. vykdo einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę;

2.3. registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) sąskaitas faktūras už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kitus dokumentus, susijusius su įsipareigojimais, apmokamais iš administruojamo PSDF biudžeto;

2.4. parengia ir pateikia VLK lėšų paraiškas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

2.5. registruoja FVAIS  gautinas, gautas ir pervestinas į PSDF biudžetą pajamas;

2.6. vykdo atsiskaitymų už žalas ir kompensuojamų vaistų pasus stebėseną;

2.7. tikrina ir analizuoja apskaitos registrų duomenis;

2.8. sudaro biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų formas; 

2.9. atlieka administruojamo PSDF biudžeto vykdymo duomenų įkėlimo į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) procedūras; 

2.10. skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja skyriaus gaunamus raštus, ruošia atsakymus;

2.11. informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;

2.12. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

2.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;

2.14. vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.