Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį vadybos arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo sektoriaus subjektų ūkinę–finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą;

1.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;

1.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

1.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. tikrina Vilniaus TLK struktūrinių padalinių Finansų ir apskaitos skyriui perduotų dokumentų dėl apmokamų iš administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių išlaidų, paslaugų ir programų  vykdymo įforminimo teisingumą;

2.2. vykdo einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę;

2.3. registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, susijusius su įsipareigojimais, apmokamais iš administruojamo PSDF biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių;

2.4. vykdo gauto finansavimo paskirstymą, formuoja mokėjimų nurodymus iš administruojamo PSDF biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių, bei atsako už jų teisingumą;

2.5. parengia ir pateikia VLK lėšų paraiškas už suteiktas dantų protezavimo paslaugas, medicininės reabilitacijos ir vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išlaidoms apmokėti;

2.6. tikrina tarpusavio įsiskolinimo įskaitymo suvestines, atlieka lėšų įsiskolinimo įskaitymus;

2.7. pagal kompetenciją sudaro apskaitos registrus, PSDF biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų formas;

2.8. priima ir įvertina ASPĮ pateiktas skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos išlaidų sąmatas ir teikia tvirtinti direktoriui;

2.9. patikrina, gautų iš dokumentų  teisingumą, kontroliuoja lėšų panaudojimą; kas ketvirtį priima ir patikrina iš ASPĮ išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr. 2);

2.10. atlieka administruojamo PSDF biudžeto vykdymo duomenų įkėlimo į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) procedūras; 

2.11. rengia įsiskolinimų dėl atsiskaitymų už išlaidas, paslaugas ir programas, apmokamas iš administruojamo PSDF biudžeto lėšų, suderinimo aktus; 

2.12. skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja skyriaus gaunamus raštus, rengia atsakymus;

2.13. informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;

2.14. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

2.15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;

2.16. vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.