Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisino darbo stažą ir vadovaujamo darbo patirties;
1.3.    išmanyti Civilinį kodeksą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, biudžetinių įstaigų veiklą, teisėkūrą;;
1.4.    gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo trečiajai kategorijai nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
1.5.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.8.    mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (Microsoft Office programos, internetas, elektroninis paštas).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Teisės skyriaus veiklą;
2.2.    įstatymų nustatytais pagrindais atstovauja privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudodamasis visomis įstatymų institucijai suteiktomis procesinėmis teisėmis ir atstovaujamosios institucijos įgalinimais, jos vardu atlieka visus procesinius veiksmus;
2.3.    atstovauja Vilniaus teritorinę kasą (toliau – Vilniaus TLK) visų instancijų teismuose ir atstovaujamosios institucijos vardu atlieka visus procesinius veiksmus;
2.4.    rengia ieškinius dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žalos apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų; 
2.5.    rengia ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams asmenims, kai jiems Lietuvos Respublikoje neteisėtai suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;
2.6.    rengia ieškinius asmenims, neteisėtai pasinaudojusiems Europos sveikatos draudimo kortele;
2.7.    rengia pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusių asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;
2.8.    teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;
2.9.    užtikrina Vilniaus TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą; vertina Vilniaus TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu ir kaip jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus;
2.10.    rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektus;
2.11.    dalyvauja ekspertizės komisijos darbe, jei kontroliuojamoji įstaiga nesutinka su patikrinimo pažymoje nustatytais teisės aktų pažeidimais ar nesutinka su teisės aktų taikymu;
2.12.    užtikrina skyriaus nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
2.13.    analizuoja skyriaus darbo rezultatus, teikia pasiūlymus Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktoriui dėl skyriaus veiklos, darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
2.14.    atlieka kasmetinį, esant poreikiui neeilinį skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
2.15.    rengia Teisės skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybės aprašymus;
2.16.    pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;
2.17.    pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į Vilniaus TLK konsultuotis dėl privalomojo sveikatos draudimo;
2.18.    nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
2.19.    vertina ir vizuoja sutarčių projektus, vykdo įstaigos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
2.20.    dalyvauja direktoriaus ar jo įgalioto asmens sudaromų komisijų darbe, direktoriaus pavedimu ir kitų institucijų (ministerijų ir kt.) sudaromų komisijų, darbo grupių darbe;
2.21.    vizuoja sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus;
2.22.    organizuoja ir vykdo korupcijos prevenciją;
2.23.    pagal kompetenciją užtikrina visuomenės informavimą apie sveikatos draudimo sistemą, skelbiant visuomenės informavimo priemonėse informacinius pranešimus ar kitą informacinę medžiagą, rengiant informacines garso ir vaizdo priemones, organizuojant konferencijas, renginius, socialines reklamas, švietėjiškas akcijas ir kt.;
2.24.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.