Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (fizinių mokslų studijų srities matematikos, statistikos ar informatikos krypties).

2. Būti susipažinęs su operacine sistema Windows, puikiai dirbti programų paketo MS Office priemonėmis, turėti darbo su duomenų bazėmis patirties.

3 .Būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai.

4. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

5. Sklandžiai dėstyti mintis valstybine kalba žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, išmanyti raštvedybos taisykles.


DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

6. Analizuoja IS „Sveidra“ esančią informaciją, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais ir medicinos pagalbos priemonėmis, formuluoja išvadas ir pasiūlymus.

7. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Rengia informaciją iš informacinės sistemos „Sveidra“ suinteresuotoms šalims.

9. Kuria užklausas duomenims, kurių negalima sugeneruoti standartinėmis ataskaitomis.

10. Rengia statistines ataskaitas pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitiems Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) skyriams.

11. Pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir TLK darbuotojus darbo su informacine sistema „Sveidra“ bei jos posistemiais.

12. Registruoja ir sprendžia pagal kompetenciją Naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje užregistruotus incidentus.

13. Skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus ir rengia atsakymų projektus.

14. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

15. Informuoja skyriaus vedėją ir TLK administraciją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujus, patikimus užduočių sprendimo ir tobulinimo būdus.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio TLK vadovybės ir skyriaus vedėjo nurodymus, priskirtus  skyriaus kompetencijai.