Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2.    turėti įgūdžių aptarnavimo srityje, mokėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingas, sąžiningas;
1.3.    išmanyti saugos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus;
1.4.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.5.    mokėti dirbti programų paketu Microsoft Office.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
2.1.    nuolat vykdo įstaigos pastato ir patalpų priežiūrą;
2.2.    užtikrina Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – Vilniaus TLK) personalo, klientų ir turto saugumą;
2.3.    pastatą atiduoda saugos tarnybai saugoti;
2.4.    eksploatuoja vertikalią keliamąją platformą, užtikrina saugų jos veikimą, padeda neįgaliems žmonėms patekti į pastatą: pakelia ir nuleidžia juos keltuvu;
2.5.    organizuoja vertikalios keliamosios platformos patikrą ir kontroliuoja, kaip ji atliekama;
2.6.    stebi tarnybinių patalpų apsaugos ir priešgaisrinės saugos sistemos funkcionavimą;
2.7.    prižiūri elektrinės oro užuolaidos veikimą, kontroliuoja jos veikimo trukmę;
2.8.    kontroliuoja automobilių laikymą kieme ir rezervuotose vietose, nagrinėja konfliktines situacijas;
2.9.    kontroliuoja elektroninės klientų eilės valdymo sistemos veikimą, organizuoja eksploatacinių medžiagų pateikimą;
2.10.    prižiūri įstaigos aprūpinimą geriamuoju vandeniu, biuro popieriumi;
2.11.    mandagiai bendrauja su Vilniaus TLK lankytojais, nusiunčia interesantus pas specialistus;
2.12.    rūpinasi įstaigos gėlynais ir želdiniais, kontroliuoja akvariumo priežiūros darbus;
2.13.    kontroliuoja vidaus patalpų bei lauko teritorijos valymą, švaros ir tvarkos palaikymą įstaigos patalpose ir teritorijoje;
2.14.    registruoja ir koordinuoja tarnybinio transporto veiklą;
2.15.    nuvalo nuo tarnybinių automobilių purvą ir (ar) sniegą, nuplauna ar nušluosto stiklus, žibintus, numerio ženklus;
2.16.    prižiūri šiukšlių konteinerius;
2.17.    pagal kompetenciją atlieka ūkinio pobūdžio darbus;
2.18.    vykdo Vilniaus TLK rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą;
2.19.    teikia pasiūlymus ūkio veiklos klausimais skyriaus vedėjui;
2.20.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.21.    vykdo kitas vadovybės pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas ir vienkartinius pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.