Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio teisės studijų krypties išsilavinimą ;
1.2.    turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;
1.3.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos draudimą ir teisinę sąrangą, gebėti jais vadovautis;
1.4.    išmanyti Civilinį kodeksą, Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, biudžetinių įstaigų veiklą, teisėkūrą;
1.5.    gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (Microsoft Office programos, internetas, elektroninis paštas).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
2.1.    įstatymų nustatytais pagrindais atstovauja privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudodamasis visomis įstatymų institucijai suteiktomis procesinėmis teisėmis ir atstovaujamosios institucijos įgalinimais, jos vardu atlieka visus procesinius veiksmus;
2.2.    rengia ieškinius dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žalos apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusio asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;
2.3.    rengia ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams asmenims, kai jiems Lietuvos Respublikoje neteisėtai suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;
2.4.    rengia ieškinius asmenims, neteisėtai pasinaudojusiems Europos sveikatos draudimo kortele;
2.5.    rengia pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusių asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;
2.6.    kelia (pateikia) Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – Vilniaus TLK procesinius dokumentus į Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą, stebi jame pateikiamą informaciją apie aktualias Vilniaus TLK bylas ir teikia apie jas informaciją Skyriaus vedėjui;
2.7.    užtikrina Vilniaus TLK) teisės aktų ir sutarčių teisėtumą; vertina Vilniaus TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu ir kaip jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus;
2.8.    rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
2.9.    pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;
2.10.    sudaro žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;
2.11.    pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į Vilniaus TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo;
2.12.    vertina ir vizuoja sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus;
2.13.    dalyvauja viešojo pirkimo komisijos darbe;
2.14.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.15.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.16.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.17.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.18.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.19.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.