Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.3.    žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.4.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
1.5.    gebėti sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo (B1) lygiu;
1.8.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    vieno langelio principu teikia  gyventojams informaciją apie:
2.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą; 
2.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
2.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
2.1.4.    medicininės reabilitacijos paslaugas;
2.1.5.    būtinosios bei tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
2.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
2.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
2.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
2.1.9.    dantų protezavimo paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo tvarką;
2.2.    įrašo Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre duomenis apie asmens  privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
2.3.    išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus apdraustiesiems;
2.4.    priima prašymus dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų ir dėl būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, išlaidų kompensavimo ir ruošia E 126 formos pažymas, kurias kartu su prašymais ir finansiniais dokumentais siunčia į kompetentingas EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos įstaigas, informuoja apie jų atsakymus apdraustuosius;
2.5.    bendrauja su kitomis institucijomis privalomojo sveikatos draudimo klausimais;
2.6.    priima ir registruoja Lietuvos asmenų, vykstančių į kitas EEE šalis ir Šveicarijos Konfederaciją, prašymus E ar S formos pažymoms gauti;
2.7.    ruošia E ar S formos pažymas išvykstantiems asmenims ir jas išduoda;
2.8.    kaupia duomenis apie išduotas E ar S formos pažymas;
2.9.    tvarko atvykstančių iš kitų EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos su E ar S formos pažymomis apskaitą;
2.10.    patvirtina atvykusių užsieniečių su atitinkamomis formomis draustumą;
2.11.    ruošia užklausimus kitų valstybių kompetentingoms institucijoms dėl draustumo Privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo;
2.12.    ruošia atsakymus kitų valstybių kompetentingoms institucijoms apie Lietuvos asmenų draustumo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimą;
2.13.    priima prašymus ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles;
2.14.    išduoda duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas suvestines;
2.15.    priima prašymus dėl dantų protezavimo kompensavimo, eilės atidėjimo, atstatymo,  perkėlimo,  duomenų keitimo, įrašo dantų protezavimo programoje pakeistus duomenis;
2.16.    ruošia pagal savo kompetenciją savo darbo ataskaitas ir ataskaitas apie apdraustuosius Privalomuoju sveikatos draudimu;
2.17.    teikia praktinę metodinę pagalbą gyventojams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;
2.18.    tvarko ir perduoda archyvuoti sukauptus dokumentus; 
2.19.    skyriaus vedėjo pavestas rengia skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, aktus, kitus dokumentus, nagrinėja gautus asmenų prašymus ir pasiūlymus;
2.20.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.21.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.22.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.23.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.