Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2.    turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę nei 5 metų vairavimo patirtį; 
1.3.    išmanyti Kelių eismo taisykles, eismo įvykių priežastis ir būdus jiems išvengti, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus, autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą ir veikimą, gedimų požymius, jų įtaką saugiam eismui;
1.4.    gebėti pašalinti smulkius automobilio gedimus, paruošti automobilį eksploatuoti atsižvelgiant į metų laiką;
1.5.    sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.6.    gebėti planuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.7.    mokėti dirbti programų paketu Microsoft Office.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
    
2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    pagal poreikį veža įstaigos darbuotojus, vykstančius tarnybiniais tikslais; imasi visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti;
2.2.    užtikrina tarnybinių automobilių švarą ir kelių eismo taisyklėse nustatytą techninę automobilio tvarką;
2.3.    dalyvauja planuojant ir rengiant viešųjų pirkimų planus ir ataskaitas;
2.4.    inicijuoja tarnybinių automobilių remontą ir techninę priežiūrą, organizuoja defektų aktų pildymą, ruošia sutartis su remonto įmonėmis;
2.5.    vykdo automobilio techninę priežiūrą, pagal kompetenciją šalina smulkius automobilių gedimus;
2.6.    atlieka Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – Vilniaus TLK) vairuotojams išduodamų kelionės lapų apskaitą ir jų pildymo kontrolę, nurašo degalus;
2.7.    vykdo ir atsako už tarnybinių automobilių valdymo ir kontrolės sistemos priežiūrą, analizuoja gaunamus duomenis, teikia pasiūlymus dėl racionalesnio tarnybinio transporto naudojimo; 
2.8.    įvykus eismo įvykiui, apie tai nedelsdamas praneša policijai, draudimo bendrovei, kurioje drausti tarnybiniai automobiliai, ir informuoja įstaigos vadovą ar skyriaus vedėją;
2.9.    organizuoja kredito kortelių benzino ir stovėjimo vietų automatų išlaidoms apmokėti, leidimų rezervuotose vietose užsakymą ir apskaitą;
2.10.    tvarko įstaigos tarnybinių automobilių darbo laiko, techninės profilaktikos ir remonto apskaitos dokumentaciją;
2.11.    ruošia ir dalyvauja sudarant sutartis su tarnybinių automobilių draudimo įmonėmis, kontroliuoja transporto draudimo ir draudimo sutarčių galiojimo terminus;
2.12.    užtikrina tvarkingą automobilių laikymą kieme ir rezervuotose vietose, nagrinėja konfliktines situacijas;
2.13.    vykdo Vilniaus TLK rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aprūpinimą ir priežiūrą;
2.14.    pagal kompetenciją atlieka ūkio darbus;
2.15.    organizuoja ir kontroliuoja vidaus patalpų bei lauko teritorijos valymą, švaros ir tvarkos palaikymą įstaigos patalpose ir teritorijoje;
2.16.    užtikrina tvarką ir priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų laikymąsi tarnybinių automobilių garaže;
2.17.    užtikrina Vilniaus TLK personalo, klientų ir turto saugumą;
2.18.    vykdo prekių atsiėmimą, pristatymą ir apskaitą, pildo materialinių vertybių apskaitos dokumentus;
2.19.    atiduoda pastatą saugos tarnybai saugoti;
2.20.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.21.    nagrinėja gaunamus raštus, rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.22.    teikia pasiūlymus ūkio veiklos klausimais skyriaus vedėjui;
2.23.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.24.    vedėjo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.25.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.26.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.