Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ar žurnalistikos, ar viešųjų ryšių, ar informacijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos ir Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;     
3. sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu; 
4. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo ir archyvavimo tvarką;
5. išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, gebėti taikyti praktiškai;
6. mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programiniu paketu);
7. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:
8. užtikrina ryšių su visuomene veiklą, rengia ir teikia informaciją žiniasklaidai, visuomenei, TLK svetainei, organizuoja visuomenės nuomonės tyrimus;
9. dalyvauja įgyvendinant TLK metiniame veiklos plane ir užduotyse numatytas visuomenės ir tikslinių grupių informavimo priemones, rengia ir teikia informaciją visuomenei bei tikslinėms grupėms, organizuoja renginius, susitikimus, viešas paskaitas, viktorinas, rengia ir platina reklaminius leidinius, klipus ir kt., siekiant didinti visuomenės raštingumą ir gyventojų informavimą privalomojo sveikatos draudimo srityje; 
10. renka viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ligonių kasų ir sveikatos sistemos veiklą, žiniasklaidos ir visuomenės atstovų pranešimus, nuomonę, kritiką ir pastabas, informuoja TLK vadovybę;
11. organizuoja TLK vadovybės ir darbuotojų bendravimą su žiniasklaida, dalyvavimą informaciniuose ir dalykiniuose susitikimuose su visuomene, pacientų organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir kt.;
12. atsako už informacijos žiniasklaidai rengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo numatytomis sąlygomis ir terminais;
13. rengia informacinę medžiagą visuomenei, TLK interneto svetainei;
14. inicijuoja, organizuoja, rengia visuomenei ir tikslinėms grupėms skirtus TLK renginius (konferencijas, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius bei susitikimus), paruošia posėdžių salę;
15. organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių (biuletenių, lankstinukų ir kt.), video filmų, televizijos, radijo laidų apie TLK veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus TLK informacinio-vizualinio pristatymo darbus;
16. platina TLK bei Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau – VLK) atstovų parengtus oficialius informacinius pranešimus ar teminius straipsnius žiniasklaidos priemonėms (laikraščiams, žurnalams, informacinėms agentūroms, televizijai, radijui), biuletenius, lankstinukus ir kt. medžiagą  aktualiais privalomojo sveikatos draudimo, kitais TLK ir VLK veiklos klausimais asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, vaistinėms ir kitiems informacijos gavėjams;
17. prižiūri TLK interneto svetainę ir rūpinasi, kad joje talpinama informacija būtų laiku atnaujinama. Esant reikalui, organizuoja TLK internetinės svetainės funkcionavimo aptarimą;
18. organizuoja TLK stebėtojų tarybos, taikinimo komisijos ir kt. posėdžius, rengia šventinius pranešimus ir sveikinimus; 
19. redaguoja lietuvių kalba TLK rengiamus teisės aktus, siunčiamus, vidaus dokumentus;
20. pagal poreikį rengia medžiagą TLK stebėtojų tarybai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, VLK, kitoms institucijoms;
21. užtikrina efektyvų bendradarbiavimą komunikacijos klausimais su kitų valstybės institucijų ryšių su visuomene padaliniais;
22. pagal kompetenciją atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;
23. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų veikloje; 
24. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus;
25. bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų  atlikimui;
26. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus ir rengia atsakymų projektus;
27. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant TLK viešųjų pirkimų procedūras bei rengia joms reikalingus dokumentus;
28. nesant Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už dokumentų valdymą, vykdo raštinės darbuotojo funkcijas;
29. nesant Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už TLK patalpų fizinę saugą, darbų, civilinę ir priešgaisrinę saugą, užtikrina saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
30. vykdo kitus su TLK ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.