Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 5 metų vairavimo patirtį;

3. mokėti taikyti tarnybinio transporto darbo organizavimo principus, kuro ir ridos valstybinius normatyvus ir jų apskaitos reikalavimus;

4. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos, darbo higienos, apsaugos sistemos, duomenų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimus, techninės automobilių apžiūros atlikimo tvarką ir taisykles;

5. išmanyti tarnybinių automobilių eksploatavimo ir techninės priežiūros taisykles, reikalavimus, svarbiausius automobilių darbo rodiklius, automobilio sudedamąsias dalis ir agregatus;

6. gebėti atlikti smulkius automobilio gedimų šalinimus, paruošti automobilį eksploatuoti atsižvelgiant į metų laiką;

7. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka  šias funkcijas:

9. užtikrina patikimą keleivių ir/ar krovinio vežimą, laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

10. vykdo įvairių dokumentų skirtų TLK ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimui, pristatymą adresatams ir parvežimą iš jų;

11. vykdo, esant poreikiui, pakrovimo/iškrovimo į/iš automobilį (-io) darbus.

12. dalyvauja ruošiant įstaigos tarnybinių automobilių naudojimo ir priežiūros taisykles;

13. inicijuoja tarnybinių automobilių remontą ir techninę priežiūrą, organizuoja defektinių aktų pildymą, dalyvauja ruošiant sutartis su remonto įmonėmis;

14. prižiūri automobilio techninę būklę, laiku atlieka techninę profilaktinę priežiūrą, profilaktinį tepalų keitimą bei, esant poreikiui, pašalina smulkius automobilio gedimus.

15. stebi automobilio padangų nusidėvėjimą, rūpinasi padangų stoviu pagal metų laikus.

16. suformuoja kelionės lapus iki kiekvieno mėnesio 5 d. GPS transporto valdymo ir kontrolės sistemos priemonėmis ir pateikia Finansų ir apskaitos skyriui;

17. užpildo iki kiekvieno mėnesio 5 d. automobilio kuro baką degalais;

18. žino eismo įvykio deklaracijos pildymo tvarką, pildo ją įvykus eismo įvykiui;

19. baigęs darbą, vairuotojas privalo pastatyti automobilį į jai skirtą saugojimo vietą;

20. įvykus autoįvykiui, apie tai nedelsiant praneša policijai, draudimo bendrovei, kurioje drausti tarnybiniai automobiliai bei informuoja TLK vadovą ar skyriaus vedėją;

21. laikosi darbų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių.

22. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

23. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

24. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.