Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir /ar įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 5 metų vairavimo patirtį;

3. žinoti administracinį ir ūkinį darbą reglamentuojančius teisės aktus, saugos darbe, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos, darbo higienos, apsaugos sistemos, duomenų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimus, gaisrinės ir apsaugos sistemos veikimo principus, patalpų ir jų elementų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;

4. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos ūkio, materialinės atsakomybės bei žmogaus saugos darbe klausimais;

5. mokėti taikyti tarnybinio transporto darbo organizavimo principus, kuro ir ridos valstybinius normatyvus ir jų apskaitos reikalavimus;

6. išmanyti tarnybinių automobilių eksploatavimo ir techninės priežiūros taisykles, reikalavimus, svarbiausius automobilių darbo rodiklius, automobilio sudedamąsias dalis ir agregatus; gebėti paruošti automobilį atsižvelgiant į metų laiką;

7. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

8. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

9. vykdo ūkinę Kauno TLK veiklą, užtikrina, kad būtų tinkamai administruojamos Kauno TLK patalpos pagal gaisrinės saugos reikalavimus ir naudojamas transportas; konsultuoja darbuotojus ir supažindina naujus darbuotojus su gaisrinės saugos reikalavimais bei veiksmais gaisro atveju;

10. užtikrina fizinės ir civilinės saugos reikalavimų laikymąsi įstaigoje, patalpų apsaugos sistemos įjungimą;

11. savo kompetencijos ribose kontroliuoja apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę, organizuoja gedimų šalinimą;

12. savo kompetencijos ribose dalyvauja sudarant patalpų einamojo remonto planus,  organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina Kauno TLK baldais, inventoriumi (išskyrus kompiuterius), kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą laiku;

13. esant remonto, kraustymosi ar kitiems darbams susijusiems su inventoriaus ar kt. daiktų perkėlimu, atlieka pernešimo, krovimo darbus;

14. eksploatuoja vertikalią keliamąją platformą, užtikrina saugų jos veikimą, padeda neįgaliems žmonėms patekti į pastatą bei organizuoja vertikalios keliamosios platformos patikrą ir kontroliuoja, kaip ji atliekama;

15. koordinuoja bei inicijuoja tarnybinių automobilių  remontą ir techninę profilaktinę priežiūrą, profilaktinį tepalų keitimą, rūpinasi padangų stoviu pagal metų laikus, organizuoja defektinių aktų pildymą, dalyvauja ruošiant sutartis su remonto įmonėmis;

16. užtikrina patikimą keleivių ir/ar krovinio, įvairių dokumentų, skirtų Kauno TLK ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų bendradarbiavimui vežimą, pristatymą adresatams ir parvežimą iš jų, laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

17. nustatytais terminais užpildo automobilio kuro baką degalais, suformuoja kelionės lapus GPS transporto valdymo ir kontrolės sistemos priemonėmis ir pateikia Finansų ir apskaitos skyriui, baigęs darbą privalo pastatyti automobilį į jam skirtą saugojimo vietą;

18. įvykus autoįvykiui, apie tai nedelsiant praneša policijai, draudimo bendrovei, kurioje drausti tarnybiniai automobiliai bei informuoja Kauno TLK vadovą ar skyriaus vedėją, pildo eismo įvykio deklaraciją;

19.  atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

20. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

21. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

22. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.