Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilyginamą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

3. mokėti dirbti Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau-CVP IS), vykdyti viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;

4. žinoti TLK veiklos sritis ir darbo specifiką;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka  šias funkcijas:

9. planuoja, organizuoja ir vykdo prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus;

10. rengia Kauno TLK viešųjų pirkimų planus, prireikus juos tikslina bei skelbia teisės aktų nustatyta tvarka;

11. rengia prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus;

12. organizuoja techninių specifikacijų parengimą;

13. vertina ir lygina tiekėjų (rangovų) pasiūlymus, nagrinėja jų pretenzijas, susijusias su viešaisiais pirkimais;

14. rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūros rezultatus;

15. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie numatomus, atliekamus ir įvykdytus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis bei sutarčių įvykdymo rezultatus;

16. pildo Kauno TLK viešųjų pirkimų apskaitos žurnalą;

17. skelbia informaciją apie vykdomus Kauno TLK viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.

18. skaičiuoja pirkimų vertes viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir veda jų apskaitą;

19. rengia Viešųjų pirkimų ataskaitas ir nustatyta tvarka ir terminais skelbia  CVP IS ir Kauno TLK tinklalapyje;

20. suveda viešųjų pirkimų plano duomenis (lėšų rezervavimas) ir viešųjų pirkimų sutarčių duomenis į FVAIS.

21. organizuoja Kauno TLK viešųjų pirkimų komisijos posėdžius ir juos protokoluoja.

22.  skelbia nustatyta tvarka ir terminais laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimus CVP IS, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

23. registruoja, tvarko, saugo viešųjų pirkimų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, juos perduoda į įstaigos archyvą;

24. rengia ir/ar patikslina Kauno TLK vidaus dokumentų projektus (raštus, taisykles, procedūras, ataskaitas ir pan.), susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu. Kauno TLK supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles skelbia teisės aktų nustatyta tvarka;

25. konsultuoja Kauno TLK darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

26. kontroliuoja Kauno TLK aprūpinimą raštinės prekėmis: užsako, išduoda, veda apskaitą ir atsiskaito už jas;

27. perka reprezentacines prekes;

28. organizuoja ir užtikrina savalaikį Kauno TLK elektroniniu būdu siunčiamos korespondencijos registravimą ir išsiuntimą.

29. Esant poreikiui:

 29.1. tvarko Kauno TLK gaunamą korespondenciją, vidaus dokumentus;

 29.2. priima, peržiūri, paskirsto, teikia rezoliucijai ir registruoja gaunamą korespondenciją, vidaus dokumentus;

 29.3. skenuoja dokumentus ir perduoda užduočių vykdytojams.

30. tvarko Kauno TLK siunčiamą korespondenciją:

 30.1. priima, peržiūri parengtus dokumentus, patikrina, ar dokumentai atitinka dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

 30.2. teikia pasirašyti, skenuoja  ir registruoja dokumentus;

 30.3. tvirtina įstaigos dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus.

31. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

32. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

33. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

34. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

35. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.