Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

3. žinoti Kauno TLK veiklos sritis ir darbo specifiką;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka  šias funkcijas:

8. tvarko Kauno TLK gaunamą korespondenciją, vidaus dokumentus:

9. priima, peržiūri, paskirsto Kauno TLK gaunamą korespondenciją, vidaus dokumentus, teikia rezoliucijai, skenuoja ir registruoja;

10. surašo rezoliucijas į registruotų dokumentų užduotis ir perduoda užduočių vykdytojams;

11. tvarko Kauno TLK siunčiamą korespondenciją:

12. priima, peržiūri Kauno TLK parengtus dokumentus: patikrina, ar parengti dokumentai teisingai įforminti, ar teisingai nurodytas adresatas, pateiktas reikiamas siunčiamų dokumentų egzempliorių skaičius, teikia pasirašyti, skenuoja ir registruoja;

13. organizuoja ir užtikrina savalaikį paštu, faksu, elektroniniu paštu ar kitu būdu Kauno TLK siunčiamos korespondencijos išsiuntimą;

14. prižiūri dokumentų valdymą dokumentų valdymo sistemoje (toliau DVS):

15. užtikrina savalaikį tiesiogiai į DVS iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų teritorinių ligonių kasų, ar kitų, susijusių informacinių sistemų gautų dokumentų perdavimą vykdyti ar žinoti atsakingiems asmenims (pagal kompetenciją);

16. užtikrina Kauno TLK gaunamų ir rengiamų elektroninių dokumentų tinkamą įforminimą;

17. pagal kompetenciją konsultuoja Kauno TLK darbuotojus dokumentų rengimo, įforminimo bei DVS valdymo klausimais;

18. atlieka Kauno TLK gaunamų raštų (užregistruotų DVS), reikalaujančių atsakymo, vykdymo kontrolę;

19. skyriaus vedėjo pavedimu rengia Kauno TLK organizacinių, informacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus;

20. tvirtina įstaigos dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus, kopijuoja, skenuoja dokumentus;

21. vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ruošia bylas ir perduoda į įstaigos archyvą;

22. atlieka technines – organizacines funkcijas, reikalingas įstaigos darbo organizavimo ir bendrųjų funkcijų užtikrinimui;

23. talkina direktoriui organizuojant susirinkimus, posėdžius, seminarus ir kitus Kauno TLK renginius, koordinuoja darbą Kauno TLK posėdžių salėje;

24. informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;

25. informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus susijusius su dokumentų valdymu;

26. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

27. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

28. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

29. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavedimus kompetencijos ribose.