Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

3. žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais;

9. gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo pagrįstą prašymą, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius, pašalina nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu;

10. informuoja registro valdytoją, Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), apie sąveikos būdu į registrą įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius, nereikalingus ar neteisėtai surinktus gyventojų duomenis;

11. rengia ir išduoda apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus, Pažymas apie draudimą privalomuoju sveikatos draudimu;

12. priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK;

13. tikrina ar pacientas, siunčiamas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms gauti, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir ar medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidos gali būti kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

14. pateikia pranešimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie sutikimą kompensuoti arba pranešimus apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas;

15. pagal gyventojų pateiktus prašymus tvarko asmens duomenis Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo posistemyje;

16. priima iš gyventojų prašymus/dokumentus ir perduoda juos darbuotojams pagal kompetenciją;

17. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus;

18. konsultuoja gyventojus telefonu ir žodžiu;

19. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

20. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

21. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

22. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

23. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.