Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę nei 5 metų vairavimo patirtį;
1.3.    žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, komunalinį ūkį, Viešųjų pirkimų įstatymą, gebėti juos taikyti veikloje;
1.4.    išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimus;
1.5.    žinoti pastatų, statinių ir patalpų eksploatavimo, inžinerinių tinklų, sistemų veikimo principus, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
1.6.    sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
1.7.    gebėti planuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.8.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
    
2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1.    užtikrina Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) ūkinės veiklos ir viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą; 
2.2.    rengia metinius viešųjų pirkimų planus ir jų vykdymo ataskaitas, kitus viešųjų pirkimų dokumentus, skelbia juos teisės aktų nustatyta tvarka;
2.3.    organizuoja techninių specifikacijų rengimą, rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
2.4.    administruoja viešųjų pirkimų ir nekilnojamojo ir kito turto informacines sistemas, suveda pasirašytų sutarčių duomenis į finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (FVAIS); 
2.5.    atlieka einamąją ūkinių operacijų, susijusių su PSDF biudžeto lėšų naudojimu įstaigos veiklos išlaidoms apmokėti, kontrolę, priimdamas ir tikrindamas paslaugų teikėjų pateikiamus dokumentus (sąskaitas faktūras, ataskaitas); užtikrina viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;
2.6.    organizuoja atstovų savivaldybėse patalpų paiešką, rengia patalpų nuomos ar panaudos sutartis, organizuoja jų pasirašymą ir kt.;
2.7.    užtikrina pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;
2.8.    užtikrina Vilniaus TLK darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų vykdymą;
2.9.    rengia darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus dokumentus (darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijas, taisykles, įsakymus ir pan.), kontroliuoja jų laikymąsi; informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
2.10.    pagal kompetenciją kontroliuoja apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę, šalina gedimus;
2.11.    pagal kompetenciją užtikrina nepertraukiamą elektros energijos tiekimą, elektros įrenginių veikimą, šalina gedimus;
2.12.    užtikrina įstaigos pastato inžinerinių tinklų nepertraukiamą funkcionavimą, apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, santechnikos ir kitų sistemų darbą, rūpinasi jų tvarkingumu, tikrina jų techninę būklę, inicijuoja remonto darbus, kontroliuoja jų vykdymą;
2.13.    stebi ir fiksuoja pastato eksploatacinių resursų inžinerinių sistemų apskaitos rodmenis, deklaruoja juos informacinėse tiekėjų sistemose, kontroliuoja dokumentuose pateiktų rodmenų atitiktį;
2.14.    organizuoja ir vykdo įstaigos ir atstovių savivaldybėse patalpų aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis, švaros ir kitomis priemonėmis, veda priemonių apskaitą, organizuoja jų remontą, nurašymą ir utilizavimą;
2.15.    užtikrina tarnybinių patalpų apsaugos funkcionavimą;
2.16.    užtikrina Vilniaus TLK personalo, klientų ir turto saugumą;
2.17.    vykdo Vilniaus TLK fizinės saugos įgaliotinio funkcijas;
2.18.    vykdo Vilniaus TLK rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą;
2.19.    pagal kompetenciją atlieka ūkinio pobūdžio darbus;
2.20.    organizuoja ir kontroliuoja vidaus patalpų bei lauko teritorijos valymą, švaros ir tvarkos palaikymą įstaigos patalpose ir teritorijoje;
2.21.    pagal poreikį veža įstaigos darbuotojus, vykstančius tarnybiniais tikslais; 
2.22.    organizuoja ir kontroliuoja valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatyta tvarka;
2.23.    kontroliuoja ir prižiūri, kad automobiliai kieme būtų laikomi tvarkingai;
2.24.    pastatą atiduoda saugos tarnybai saugoti;
2.25.    nagrinėja gaunamus raštus, rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.26.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.27.    skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.28.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.29.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.