Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, darbo santykius bei Europos Tarybos reglamentus, nustatančius socialinės apsaugos sistemų taikymą Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES) ir mokėti taikyti šiuos teisės aktus praktikoje.

3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

4. Išmanyti raštvedybos taisykles ir mokėti jas taikyti.

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6. dirba ligonių kasų konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) gamybinėje aplinkoje;

7. teikia informaciją „vieno langelio“ principu draudžiamiesiems bei kitiems fiziniams asmenims per KIS (bendruoju telefonu ir elektroniniu paštu), telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis bei jiems atvykus į Kauno TLK apie:

8. tikrina, tikslina ir įrašo duomenis Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre apie sveikatos draudimo galiojimą;

9. priima prašymus ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles arba jas pakeičiančius sertifikatus, Lietuvos Respublikos bei kitų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, apdraustiems Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu;

10. „Reabilitacijos siuntimų apdorojimas“ posistemėje (RSAP) tvirtina 2011T arba 2011N pažymas medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui pagal gydymo įstaigų atsiųstas elektronines 070/a-LK pažymas;

11. tikslina medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo pažymas (2011T arba 2011N) apdraustiesiems, kai yra TLK suderinimas dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir/ar trukmės pasikeitimo;

12. vadovaudamasis teisės aktais patvirtintu tvarkos aprašu sudaro ir teikia pacientui:

13. tvirtina dokumentų, reikalingų GAS priskirtų funkcijų vykdymui, originalų kopijas;

14. ruošia atsakymus į elektroniniu paštu gautus gyventojų klausimus privalomojo sveikatos draudimo, medicinos pagalbos ES šalyse ir kt. klausimais, priskirtais jo kompetencijai;

15. užtikrina Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

16. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant šias pareigas;

17. vykdo kitas GAS vedėjo pavestas funkcijas ir vienkartines užduotis skyriaus kompetencijos ribose.