Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

3. žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. išduoda dokumentus, patvirtinančius Lietuvos Respublikos apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto kompensuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas kitose Europos Sąjungos šalyse narėse, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine (toliau – ES šalys), jiems persikėlus nuolat gyventi į šias šalis;

9. Europos duomenų mainų informacinėje sistemoje (toliau – EDMIS) registruoja dokumentus, patvirtinančius/sustabdančius/nutraukiančius kitų ES šalių apdraustųjų sveikatos draudimu (toliau – ES šalies apdraustasis) teisę Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir rengia šių šalių kompetentingoms įstaigoms atsakymus apie dokumentų registravimą;

10. tikrina EDMIS esančią informaciją ir, pasikeitus asmens duomenims, kurie turi reikšmės Lietuvos Respublikos apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu teisei PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauti kitose ES šalyse ir kitų ES šalių apdraustųjų teisei Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, rengia pranešimus apie teisės gauti ligos ir motinystės draudimo išmokas natūra sustabdymą arba nutraukimą ir siunčia juos kitų ES šalių kompetentingoms sveikatos draudimo įstaigoms;

11. išduoda draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpius Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

12. priima apdraustųjų prašymus kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, už kurias apdraustasis susimokėjo savo lėšomis, išlaidas ir mokėjimą patvirtinančius finansinius dokumentus, vertina jų teisingumą, parengia nustatytos formos dokumentus ir siunčia juos ES šalies kompetentingai sveikatos draudimo įstaigai kompensuojamosios sumos patvirtinimui arba perduoda prašymą svarstyti nuolat veikiančiai Kauno teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, teikia paraiškas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kompensuojamųjų sumų pervedimui apdraustiesiems, informuoja apdraustuosius apie išlaidų kompensavimą;

13. priima ir registruoja iš kitų ES šalių kompetentingų įstaigų gautas E 126 formos pažymas ir/ar jas atitinkančius struktūrizuotus elektroninius dokumentus dėl šios ES šalies apdraustojo išlaidų būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, suteiktoms Lietuvoje, kompensavimo ir, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais šių išlaidų kompensavimo tvarką, vertina ar būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidos ES šalies apdraustajam gali būti kompensuojamos, pildo E 126 formos pažymų B dalį ir/ar struktūrizuotus elektroninius dokumentus, nurodo kompensuojamąją sumą ir išsiunčia juos ES šalies kompetentingai įstaigai;

14. priima apdraustųjų prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, kartu su prašymu privalomus pateikti medicininius ir finansinius dokumentus, vertina jų teisingumą ir perduoda svarstyti nuolat veikiančiai TLK direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, informuoja apdraustuosius apie išlaidų kompensavimą;

15. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais;

16. priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK;

17. konsultuoja gyventojus telefonu ir žodžiu;

18. paciento prašymu išduoda informacinėje sistemoje SVEIDRA suformuotas duomenų apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestines, duomenų suvestines apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas/kainas paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus;

19. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus;

20. dalyvauja TLK nuolat veikiančių komisijų, kurių veikla susijusi su tiesioginėmis darbuotojo funkcijomis, darbe;

21. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

22. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

23. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

24. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

25. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.