Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.3.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu bei raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    išmanyti dalykinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.6.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
1.7.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    užtikrina vadovybės ryšius su darbuotojais ir išore;
2.2.    operatyviai atsako į telefono skambučius, priima ir perduoda informaciją vadovybei, padaliniams, kitoms įstaigoms telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis;
2.3.    organizuoja ir užtikrina tinkamą svečių ir lankytojų priėmimą;
2.4.    talkina vadovybei rengiant susirinkimus, posėdžius ir rengiant pranešimus;
2.5.    koordinuoja darbą posėdžių salėje, kviečia darbuotojus ir kitus dalyvius į organizuojamus posėdžius;
2.6.    protokoluoja posėdžius ir kitus renginius;
2.7.    organizuoja direktoriaus, darbuotojų keliones ir komandiruotes;
2.8.    tvarko korespondenciją: gautą – registruoja ir perduoda vadovybei arba darbuotojams pagal paskirtį; siunčiamą – registruoja ir užtikrina, kad būtų tinkamai bei laiku išsiųsta; registruoja vidaus dokumentus;
2.9.    tvarko ir atiduoda dokumentų bylas į įstaigos archyvą;
2.10.    pagal kompetenciją surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;
2.11.    kontroliuoja Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) darbuotojams skirtus pavedimus;
2.12.    tikrina Vilniaus TLK interneto svetainėje pateiktos informacijos aktualumą ir, esant poreikiui, teikia informaciją atnaujinti;
2.13.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.14.    rengia ataskaitas, pristatymus ir kitą medžiagą, šventinius pranešimus ir sveikinimus; 
2.15.    organizuoja išorės ir vidaus komunikaciją tarp Vilniaus TLK padalinių, pagal kompetenciją ją palaiko ir plėtoja;
2.16.    vykdo Vilniaus TLK rengiamų konferencijų, pasitarimų parengiamuosius darbus;
2.17.    atlieka kitas technines ir (ar) organizacines funkcijas, reikalingas įstaigos darbui organizuoti ir bendrosioms funkcijoms užtikrinti;
2.18.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.