Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

3. žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais;

9. gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo pagrįstą prašymą, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius, pašalina nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu;

10. informuoja registro valdytoją, Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), apie sąveikos būdu į registrą įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius, nereikalingus ar neteisėtai surinktus gyventojų duomenis;

11. rengia ir išduoda apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus, Pažymas apie draudimą privalomuoju sveikatos draudimu;

12. tikrina Teisės skyriaus pateiktame sąraše nurodytų asmenų, iš kurių numatoma išieškoti žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui dėl neteisėtai šio biudžeto lėšomis suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, draudimą privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) ir, bendradarbiaudamas su PSD įmokų administratoriumi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, ir registro administratoriumi,  tikslina šių asmenų draudimo PSD duomenis registre;

13. priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį, gamina bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK;

14. priima ir vertina iš Lietuvos Respublikos asmens sveiktos priežiūros įstaigų, suteikusių būtinosios medicinos pagalbos paslaugas kitų ES šalių apdraustiesiems, ES šalių apdraustųjų dokumentus, patvirtinančius jų teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir informacinėje sistemoje SVEIDRA suformuotas suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos statistines korteles ir, vadovaudamasis šiais dokumentais bei informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, Europos duomenų mainų informacinėje sistemoje suformuoja mokėjimų reikalavimus (S080 dokumentus) ir jų sąvadą pateikia VLK;

15. registruoja kitų ES šalių narių kompetentingų įstaigų pateiktas E107 formos pažymas/jas atitinkančius struktūrizuotus elektroninius dokumentus ir rengia atsakymus ir/ar prašomus dokumentus Lietuvos Respublikos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu – Sertifikatus, laikinai pakeičiančius Europos sveikatos draudimo kortelę/E 123 formos pažymas/DA1 dokumentus;

16. priima apdraustųjų prašymus kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, už kurias apdraustasis susimokėjo savo lėšomis, išlaidas, finansinius ir kitus dokumentus;

17. priima apdraustųjų prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas finansinius ir kitus dokumentus;

18. tikrina ar pacientas, siunčiamas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms gauti, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir ar medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidos gali būti kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

19. pateikia pranešimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie sutikimą kompensuoti arba pranešimą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas;

20. priima Prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir finansinius dokumentus;

21. pagal pateiktus gyventojų prašymus tvarko asmens duomenis Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo posistemyje;

22. priima gyventojų prašymus dėl sąnario endoprotezo skyrimo eilės atidėjimo, atstatymo į asmenų, laukiančių sąnario endoprotezo, sąrašus (toliau – sąrašas), asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurios sąrašą asmuo įrašytas, pakeitimo, korespondencijos adreso pakeitimo, banko sąskaitos numerio pakeitimo;

23. konsultuoja gyventojus telefonu ir žodžiu;

24. paciento prašymu išduoda informacinėje sistemoje SVEIDRA suformuotas duomenų apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestines, duomenų suvestines apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas/kainas paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus;

25. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus;

26. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

27. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

28. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

29. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

30. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.