Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

3. žinoti teritorinės ligonių kasos veiklos sritis;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – registras) daro įrašus, patvirtinančius gyventojų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, vadovaudamasis draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu pateiktais tai patvirtinančiais dokumentais;

9. gavęs duomenų subjekto ar registro duomenų teikėjo pagrįstą prašymą, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius, pašalina nereikalingus ar neteisėtai surinktus registro duomenis, kai duomenys į registrą įrašyti ne sąveikos būdu;

10. informuoja registro valdytoją, Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), apie sąveikos būdu į registrą įrašytus neteisingus, netikslius, neišsamius, nereikalingus ar neteisėtai surinktus gyventojų duomenis;

11. rengia ir išduoda apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus, Pažymas apie draudimą privalomuoju sveikatos draudimu;

12. priima iš apdraustųjų prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir suveda jų duomenis į informacinės sistemos SVEIDRA ESDK išdavimo ir apskaitos posistemį, gamina bei išduoda pareiškėjams pagamintas ESDK;

13. priima Prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus ir atsako už šių dokumentų saugojimą;

14. pateikia Finansų ir apskaitos skyriui asmenų, įgijusių teisę gauti dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensaciją, Prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus;

15. rengia pažymas apie mirusiems asmenims priklausančias dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensacijas;

16. pagal gyventojų pateiktus prašymus tvarko asmens duomenis Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo posistemyje;

17. priima iš gyventojų prašymus/dokumentus ir perduoda juos darbuotojams pagal kompetenciją;

18. Dokumentų valdymo sistemoje registruoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtus gaunamus ir siunčiamus dokumentus;

19. konsultuoja gyventojus telefonu ir žodžiu;

20. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

21. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

22. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

23. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

24. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.