Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ekonomikos ar vadybos, ar statistikos, ar taikomosios matematikos, ar visuomenės sveikatos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisine duomenų ir asmens duomenų apsauga;

3. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. priima iš vaistinių ar ūkio subjektų (toliau – vaistinių) sąskaitas už išduotus/ parduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

9. tikrina ar vaistinių pateikiami duomenys atitinka informacinės sistemos „Sveidra“ Kompensuojamųjų vaistų apskaitos posistemio (toliau – KVAP)  duomenims, ar teisingi ir tinkamai pateikiami;

10. tvirtina ataskaitinio laikotarpio periodus informacinėje sistemoje „Sveidra“ posistemyje KVAP pagal vaistinių pateiktus duomenis apie išduotus/ parduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

11. ruošia suvestines ataskaitas apie išduotus/ parduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei suderina informaciją su Finansų ir apskaitos skyriaus atsakingu darbuotoju;

12. sutikrina, nagrinėja ir derina dėl sprendimo leisti tikslinti, pateikti pavėluotai ar anuliuoti kompensuojamųjų vaistų receptų duomenis informacinėje sistemoje „Sveidra“ posistemyje KVAP, vaistinei pateikus prašymą bei tvarko duomenis;

13. konsultuoja vaistines dėl sąskaitų suderinimo ir išrašymo bei duomenų suvedimo;

14. analizuoja duomenis apie gyventojams išrašytus /išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

15. vertina vaistinių prašymus sudaryti ir papildyti sutartis bei ruošia tipines sutartis su vaistinėmis, jas registruoja sutarčių registruose;

16. ruošia asmens duomenų teikimo sutartis;

17. nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

18. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

19.  nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

20. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

21. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

22. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.