Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Užtikrina teisingą, teisės aktų reikalavimus atitinkantį, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro tvarkymą.

11. Koordinuoja ir užtikrina pagal skyriaus kompetenciją tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, judančių Bendrijoje, sveikatos apsaugą, įgyvendinimą.

12. Koordinuoja ir užtikrina pagal skyriaus kompetenciją asmenų, laukiančių iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kompensuojamų dantų protezavimo paslaugų, sąrašų/eilių administravimą.

13. Koordinuoja ir užtikrina pranešimų apie sutikimą kompensuoti arba pranešimų apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas pateikimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

14. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

15. Užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 17.2- studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

 17.3- išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 17.4- darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 17.5- darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.