Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
1.2.     būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.3.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    tvarko ir atsako už rengiamų dokumentų tekstų rašybą, sintaksę ir stilių;
2.2.    redaguoja interneto puslapiui ruošiamus tekstus bei straipsnių, rengiamų spaudai, tekstus;
2.3.    kontroliuoja, ar siunčiami dokumentai, interneto svetainės turinys, įstaigos informavimo iškabos atitinka bendrinės valstybinės lietuvių kalbos reikalavimus;
2.4.    konsultuoja darbuotojus dėl taisyklingos kalbos vartojimo; 
2.5.    bendradarbiauja su dokumentų rengėjais, prisideda prie teisės aktų, raštų projektų rengimo;
2.6.    vizuoja tinkamai parengtų dokumentų projektus; 
2.7.    formuoja Vilniaus TLK įvaizdį visuomenėje;
2.8.    ruošia įstaigos visuomenės informavimo planą ir atsako už jo įgyvendinimą;
2.9.    renka viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ligonių kasų ir sveikatos sistemos veiklą, žiniasklaidos ir visuomenės atstovų pranešimus, nuomonę, kritiką ir pastabas, kitus teritorinių ligonių kasų veiklos vertinimo atvejus ir informuoja Vilniaus TLK direktorių;
2.10.    organizuoja Vilniaus TLK direktoriaus ir darbuotojų bendravimą su žiniasklaida, dalyvavimą informaciniuose ir dalykiniuose susitikimuose su visuomene, pacientų organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, partijų, profesinių sąjungų, farmacijos verslo atstovais;
2.11.    atsako už informacijos žiniasklaidai rengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo numatytomis sąlygomis ir terminais;
2.12.    užtikrina visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos viešosios informacijos apie teritorines ligonių kasas stebėjimą ir analizę;
2.13.    organizuoja informacijos apie draudžiamiesiems teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas rengimą;
2.14.    inicijuoja, organizuoja, rengia visuomenei ir tikslinėms grupėms skirtus Vilniaus TLK renginius (konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus renginius bei susitikimus);
2.15.    organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių, videofilmų, televizijos, radijo laidų apie įstaigos veiklą kūrimą bei leidybą ir kitus įstaigos informacinio-vizualinio pristatymo darbus;
2.16.    atsako už Vilniaus TLK interneto svetainės informacinės medžiagos atnaujinimą bei svetainės struktūros administravimą;
2.17.    nustato poreikį ir užsako periodinę spaudą bei leidinius;
2.18.    užtikrina Vilniaus TLK vadovybės informavimą apie žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su įstaigos veikla ar jos priimtais sprendimais;
2.19.    organizuoja Vilniaus TLK stebėtojų tarybos posėdžius:
2.19.1. sudaro darbotvarkes;
2.19.2. siunčia kvietimus ir medžiagą Stebėtojų tarybos nariams;
2.19.3. protokoluoja posėdžius.
2.20.    protokoluoja Vilniaus TLK administracijos ir kitus posėdžius;
2.21.    rengia šventinius pranešimus ir sveikinimus; 
2.22.    organizuoja, koordinuoja ir atsako už išorinę ir vidinę komunikaciją tarp Vilniaus TLK padalinių, pagal kompetenciją ją palaiko ir plėtoja;
2.23.    užtikrina efektyvų bendradarbiavimą komunikacijos klausimais su kitų valstybės institucijų ryšių su visuomene padaliniais;
2.24.    informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus dėl viešinimo veiklos ar skyriaus darbo tobulinimo;
2.25.    pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus, raštus, tarnybinius pranešimus ir kt.
2.26.    vykdo Vilniaus TLK rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų pasiruošimo darbus;
2.27.    vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.28.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.