Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos ar odontologijos, ar visuomenės sveikatos, ar farmacijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  pagal specialybę asmens sveikatos priežiūros įstaigose ar vaistinėse, ar įstaigas kontroliuojančiose įstaigose.

3. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros organizavimą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti darbe;        

4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa, planinę ir neplaninę kontrolę dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir atitikimo teisės aktams;

8. atlieka kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo (pardavimo) vaistinėse ir optikose planinę ir neplaninę kontrolę;

9. parengia ir pateikia patikrinimo pažymas Kontrolės skyriaus vedėjui ir tikrintų įstaigų vadovams;

10. vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ar optikų administracijos atsiliepimus dėl atliktos kontrolės metu išaiškintų trūkumų, Kontrolės skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja tikrinimo rezultatų svarstymą;

11. dalyvauja įstaigų patikrinimo rezultatų aptarime;

12. atlieka Kauno TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), vaistinėmis ir optikomis vykdymo kontrolės baigiamąjį etapą – patikrinimo pažymose (tarnybiniuose raštuose, paaiškinimuose ir kt.) pateiktų patikrinimo metu nustatytų faktų ekspertizę/vertinimą;

13. vadovaujantis Kauno TLK direktoriaus patvirtinta organizacine procedūra, rengia ekspertizės pažymų projektus;

14. nustatyta tvarka informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigų, vaistinių ar optikų steigėjus apie atliktą patikrinimą ir nustatytus trūkumus, o, esant reikalui, ir kitas įstaigas ar institucijas;

15. supažindina su atliktos ekspertizės išvadomis Kauno TLK administraciją, ASPĮ, vaistinės ar optikos administraciją;

16. analizuoja PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumą TLK aptarnaujamoje zonoje, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, ruošiantis atlikti kontrolę;

17. teikia išvadas bei pasiūlymus dėl racionalesnio ir efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui kreiptis į kompetentingas institucijas ASPĮ akreditavimo ar specialisto atestavimo (licencijavimo) asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

18. įvertina ASPĮ pateiktą medicininę dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo apmokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika; tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);

19. bendradarbiauja su kitų institucijų ir kitų TLK skyrių darbuotojais;

20. rengia dokumentus, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Kauno TLK vidaus dokumentais;

21. pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja Kauno TLK kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

22. nagrinėja skundus, nagrinėja ir atsako Kontrolės skyriaus vedėjo nukreiptus raštus;

23. teikia informaciją, atsako į paklausimus raštu ar elektroniniu paštu klientams sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės, prieinamumo ir kitais klausimais, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo ir dantų protezavimo eilių klausimus;

24. konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo); teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms;

25. konsultuoja reabilitacijos ir sanatorinio gydymo ASPĮ siuntimo reabilitacinio gydymo paslaugoms gauti, dokumentų pildymo, paslaugų teikimo tvarkos klausimais. Sprendžia reabilitacinio gydymo termino pratęsimo, pacientų siuntimo reabilitaciniam gydymui išimties tvarka klausimus;  

26. dalyvauja, rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų;

27. vadovaujasi Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu “Sisteminis ligų sąrašas” (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau TLK-10-AM), kodavimo standartais, naudojantis TLK-10-AM, ir medicininių intervencijų klasifikacija; konsultuoja ASPĮ šių dokumentų naudojimo klausimais, informacijos į duomenų bazę suvedimo klausimais; analizuoja pateiktus duomenis pagal šiame punkte minėtų dokumentų reikalavimus;   

28. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

29. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

30. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

31. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas vykdant tarnybines pareigas;

32. vykdo kitas Kontrolės skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.