Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų gydomojo ar ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje.

3. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros organizavimą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti praktikoje;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8. vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ar optikų administracijos atsiliepimus dėl atliktos kontrolės metu išaiškintų trūkumų;

9. Kontrolės skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja tikrinimo rezultatų svarstymą;

10. dalyvauja įstaigų patikrinimo rezultatų aptarime;

11. organizuoja patikrinimų medžiagos ekspertizę, apibendrina TLK atliktos kontrolės metu nustatytus trūkumus, formuluoja išvadas bei rengia ekspertizės pažymų projektus;

12. organizuoja skundų nagrinėjimą, informacijos teikimą, atsakymų į paklausimus raštu ar elektroniniu paštu rengimą klientams sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės, prieinamumo ir kitais klausimais, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo ir dantų protezavimo eilių klausimus;

13. nagrinėja pagal kompetenciją nukreiptus raštus ir dokumentus;

14. analizuoja PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumą TLK aptarnaujamoje zonoje, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, ruošiantis atlikti kontrolę;

15. teikia išvadas bei pasiūlymus dėl racionalesnio ir efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo;

16. teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui kreiptis į kompetentingas institucijas ASPĮ akreditavimo ar specialisto atestavimo (licencijavimo) asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

17. teikia metodines rekomendacijas dėl skyriuje rengiamų teisės aktų projektų, siekiant užtikrinti, kad neprieštarautų skyriaus uždaviniams ir norminiams teisės aktams;

18. bendradarbiauja su kitų institucijų ir kitų TLK skyrių darbuotojais;

19. teikia informaciją klientams, nagrinėjant skundus, rengiant atsakymus į paklausimus raštu ar elektroniniu paštu Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo nedarbo metu šiais klausimais:

20. asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo tvarkos bei sąlygų;

21. asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo;

22. kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) tvarkos;

23. prevencinių sveikatos programų, apmokamų iš PSDF biudžeto;

24. kitų sveikatos programų, apmokamų iš PSDF biudžeto.

25. konsultuoja ASPĮ, vaistines bei kitas įmones ir įstaigas, sudariusias sutartis su TLK, paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, kokybės bei atitikimo nustatytiems reikalavimams ir vaistų bei medicinos pagalbos priemonių, kurios kompensuojamos iš PSDF, išrašymo ir išdavimo (pardavimo) teisėtumo bei prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, klausimais;

26. dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose skyriaus kompetencijos ribose;

27. teikia siūlymus dėl TLK atliekamos kontrolės krypčių ir apimčių, dėl prioritetinių kontrolės krypčių sąrašų ir stebėsenos rodiklių;

28. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

29. užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis;

30. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

31. atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.