Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Sudaro ir suderina kontrolės planus.

11. Organizuoja patikrinimų medžiagos ekspertizę, apibendrina TLK atliktos kontrolės metu nustatytus trūkumus, formuluoja išvadas bei rengia ekspertizės pažymų projektus.

12. Įvertina ASPĮ pateiktą medicininę dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo apmokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

14. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas vykdant tarnybines pareigas.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 16.2. studijų kryptis – medicina;

 16.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

 16.4. studijų kryptis – odontologija;

 16.5. studijų kryptis – farmacija;

arba:

 16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 16.7. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 16.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.