Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą informatikos mokslų studijų krypčių grupės ar elektronikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

2. žinoti Windows OS instaliavimą ir administravimą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų  raidą, sugebėti taikyti juos praktiškai;.

4. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8. atlieka aparatūrinės tinklo įrangos registravimo, saugojimo, instaliavimo ir priežiūros darbus Kauno TLK;

9. administruoja ir talpina informaciją Kauno TLK interneto svetainėje;

10. sprendžia incidentus, užregistruotus naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje;

11. vykdo Kauno TLK vidinių serverių administravimą, atlieka duomenų kopijavimą;

12. veda turimos kompiuterinės technikos ir įrangos apskaitos žurnalą;

13. kartu su duomenų bazės administratoriumi instaliuoja naujas informacinės sistemos posistemes ar versijas ir instaliuoja papildomas programines priemones, reikalingas informacinės sistemos funkcionalumui užtikrinti;

14. konsultuoja Kauno TLK darbuotojus kompiuterių tinklo, operacinės sistemos ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

15. konsultuoja gydymo įstaigas ir vaistines informacinių technologijų klausimais, susijusiais su IS „SVEIDRA“ ir „EVIS“ bei jų posistemėmis;

16. analizuoja IS „SVEIDRA“ duomenis. Rengia ataskaitas pagal IS „SVEIDRA“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitų skyrių darbuotojams;

17. nustato poreikį atsarginių detalių ir medžiagų įsigijimui, reikalingų informacinės sistemos darbo sutrikimų operatyviam pašalinimui;

18. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

19. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

20. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

21. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

22. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.