Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą informatikos mokslų studijų krypčių grupės ar elektronikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

3. žinoti Windows NT administravimą ir palaikymą; būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistema ORACLE;  

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų  raidą, sugebėti taikyti juos praktiškai;.

5. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

9. seka informacinės sistemos ir jos posistemių funkcionavimo stabilumą;

10. prižiūri Kauno TLK naudojamą programinę įrangą ir kompiuterinę techniką bei tvarko jos apskaitą;

11. atlieka aparatūrinės tinklo įrangos registravimo, saugojimo, instaliavimo ir priežiūros darbus Kauno TLK.

12. instaliuoja naujas informacinės sistemos posistemes ar versijas bei instaliuoja papildomas programines priemones, reikalingas informacinės sistemos funkcionalumui užtikrinti.

13. projektuoja ir kuria papildomas kompiuterines programas TLK funkcijoms vykdyti;

14. teikia pasiūlymus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos tobulinimui;

15. vykdo informacinės sistemos „SVEIDRA“ bei Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos EVIS DP posistemio administratoriaus funkcijas.

16. pagal pateiktas paraiškas suteikia arba anuliuoja prieigą prie informacinės sistemos „SVEIDRA“  ir „EVIS“ posistemių Kauno TLK darbuotojams bei išorės vartotojams.

17. analizuoja IS „SVEIDRA“ duomenis. Rengia ataskaitas pagal IS „SVEIDRA“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitų skyrių darbuotojams pagal pateiktas paraiškas.

18. sprendžia incidentus, užregistruotus naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje.

19. ruošia specifikacijas perkant kompiuterinę techniką ar programinę įrangą;  

20. atlieka periodišką informacinės sistemos rezervinį kopijavimą, užtikrinti kopijų saugumą ir patikimumą.

21. teikia konsultacijas dėl darbo su VLK  informacinėmis sistemomis asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir vaistinėms.

22. konsultuoja Kauno TLK darbuotojus kompiuterių tinklo, operacinės sistemos ir programinės įrangos naudojimo klausimais.

23. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

24. nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

25. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

26. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

27. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.