Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja kompiuterinės, programinės ir kompiuterinio tinklo įrangos priežiūrą ir jos plėtrą, projektuoja ir kuria papildomas kompiuterines programas Kauno TLK funkcijoms vykdyti.

11. Užtikrina naudojamų duomenų bazių ir informacinių sistemų veikimą, užtikrina asmens duomenų apsaugą.

12. Organizuoja gaunamų duomenų savalaikį pateikimą, apdorojimą, ataskaitų ir suvestinių paruošimą, analizuoja IS „Sveidra“ duomenis, užtikrina sukauptų informacinėje sistemoje  „SVEIDRA“ duomenų išrinkimą ir sutarto formato ataskaitų pateikimą suinteresuotoms šalims.

13. Analizuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą; organizuoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti eilių, ASPĮ išduotų siuntimų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui gauti lėšų panaudojimo bei ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio stebėseną.

14. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

15. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 17.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

 17.3. studijų kryptis – matematika (arba);

 17.4. studijų kryptis – statistika (arba);

 17.5. studijų kryptis – informatika (arba);

arba:

 17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 17.7. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 17.8. darbo patirties trukmė – 5 metai.