Pareigų aprašymas Spausdinti

 

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK, vykdo jų apskaitą.

2.2. Pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

2.3. Rengia Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau - Registras) ir išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus gyventojams, vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą.

2.4. Veda į Registrą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius
dokumentus.

2.5. Administruoja Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) veiklos zonos gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, eilę, informuoja laukiančius dantų protezavimo asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį bei galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas ir priima sąskaitas iš gyventojų už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

2.6. Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, šių paslaugų kainas ir apie PSDF biudžeto lėšomis apmokėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas per kalendorinius metus.

2.7. Teikia informaciją gyventojams apie sąnarių endoprotezavimą.

2.8. Konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką.

2.9. Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.10. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.