Pareigų aprašymas Spausdinti


1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.  žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.  gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Rengia Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau - Registras) ir išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus gyventojams, vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą.

2.2. Tvarko Registrą pagal gyventojų ir institucijų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.3. Patvirtina užsieniečių, pateikusių E formos pažymas/struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau – SED), draudimą, registruoja šiuos asmenis informacinėje sistemoje.

2.4. Priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir
išduoda gyventojams Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK.

2.5. Vykdo ESDK blankų apskaitą, saugojimą ir paskirstymą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams. Teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) ESDK blankų paraiškas.

2.6. Rengia Anuliuotų ESDK ruošinių sąrašą, ESDK ruošinių panaudojimo ataskaitą (pagal numerius), ESDK likučių patikrinimo aktą ir teikia Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Finansų ir apskaitos skyriui.

2.7. Rengia ir išduoda E 100 serijos pažymas/SED apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams bei vykdo išduotų E 100 serijos pažymų/SED apskaitą.

2.8. Priima E 100 serijos pažymas/SED iš asmenų, atvykusių iš kitų Europos Sąjungos šalių narių, bei vykdo priimtų E 100 serijos pažymų/SED apskaitą.

2.9. Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, šių paslaugų kainas ir apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas per kalendorinius metus.

2.10. Atsakomybės ribose atlieka TLK veiklos procesų ir produktų matavimus ir analizuoja jų rezultatus. Išvadas ir siūlymus teikia Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjui.

2.11. Esant reikalui, pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis.

2.12. Esant reikalui, administruoja TLK veiklos zonos gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, eilę, informuoja laukiančius dantų protezavimo asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį bei galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas ir priima sąskaitas iš gyventojų už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

2.13. Konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką.

2.14. Dalyvauja rengiant, atnaujinant gyventojams skirtą informacinę medžiagą TLK internetinėje svetainėje, rengiant informacinę medžiagą spaudai, lankstinukus, atmintines, biuletenius.

2.15. Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.16. Nagrinėja gaunamus raštus bei ruošia atsakymų projektus.

2.17. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.18. Atsakomybės ribose teikia praktinę metodinę pagalbą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams.

2.19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, pasitarimuose, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus.

2.20. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.