Pareigų aprašymas Spausdinti


1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.  žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.  gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Administruoja Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) veiklos zonos gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, eilę, informuoja laukiančius dantų protezavimo asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį bei galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas, priima sąskaitas iš gyventojų už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas, kontroliuoja ir teikia praktinę metodinę pagalbą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams dėl dantų protezavimo eilės administravimo.

2.2. Tvarko TLK gaunamus gyventojų prašymus ir skundus: priima prašymus ir skundus, juos registruoja teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

2.4. Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, šių paslaugų kainas ir apie PSDF biudžeto lėšomis apmokėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas per kalendorinius metus.

2.5. Teikia informaciją gyventojams apie sąnarių endoprotezavimą.

2.6. Atsakomybės ribose atlieka TLK veiklos procesų ir produktų matavimus ir analizuoja jų rezultatus. Išvadas ir siūlymus teikia Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjui.

2.7. Konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką.

2.8. Dalyvauja rengiant, atnaujinant gyventojams skirtą informacinę medžiagą TLK internetinėje svetainėje, rengiant informacinę medžiagą spaudai, lankstinukus, atmintines, biuletenius.

2.9. Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.10. Esant reikalui, rengia Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau - Registras) ir išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus gyventojams, vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą.

2.11. Esant reikalui, veda į Registrą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.12. Esant reikalui, priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK.

2.13. Nagrinėja gaunamus raštus bei ruošia atsakymų projektus.

2.14. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės  aprašyme numatytoms funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.15. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, pasitarimuose, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus.

2.16. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.