Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ekonomikos ar vadybos, ar statistikos, ar taikomosios matematikos krypties, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės, ar jam prilygintą išsilavinimą.

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisine duomenų ir asmens duomenų apsauga;

- žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

- savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

- priima iš pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PASPĮ) ar psichikos sveikatos centro (toliau – PSC) parengtą ir atsakingo darbuotojo pasirašytą prisirašiusiųjų prie PASPĮ asmenų skaičiaus suderinimo protokolą, suderina ir pasirašo;  

- sutikrina ir pateikia atsakingam Sutarčių skyriaus darbuotojui „Kauno TLK PASP įstaigose prisirašiusių gyventojų skaičius“ ir „Kauno TLK PSC įstaigose prisirašiusių gyventojų skaičius“ suvestines už praėjusį mėnesį suformuotas informacinėje sistemoje SVEIDRA Prisirašymo prie PASPĮ apskaitos posistemyje (toliau – PRAP);  

- tvarko duomenis informacinėje sistemoje SVEIDRA posistemyje PRAP apie gyventojų prisirašymą pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ar PASPĮ ar PSC pateikus pakeitimus apie prisirašiusius asmenis;

- ruošia informaciją apie asmenų, prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, skaičių talpinimui internete;

- konsultuoja prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos klausimais;

- patikrina PASPĮ ir PSC pateiktus bet kurio ataskaitinio laikotarpio asmenų prašymų gydytis pasirinktose PASPĮ ir PSC, taip pat asmenų prašymus pasirinkti PASPĮ gydytoją originalus;

- tvarko kompensuojamųjų vaistų pasų  (toliau – KVP) ir sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinančių lipdukų blankų duomenis informacinėje sistemoje „Sveidra“, išduoda ASPĮ ir apskaito;

- priima iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ASPĮ, išduotų KVP mėnesio ataskaitas, patikrina bei pateikia Finansų ir apskaitos skyriui suvestinę ir ASPĮ ataskaitas;

- patikrina, ar informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiami duomenys apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas perduodami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdo ataskaitinio periodo uždarymus bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitų rengimą;

- ruošia raštus teisėsaugos institucijoms apie asmenų prisirašymą ir gydymąsi asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus, numatytus Kauno teritorinės ligonių kasos dokumentacijos plane;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.