Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.3.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    vykdo skyriaus patarėjo dokumentų valdymo klausimais funkcijas, kai jo laikinai nėra;
2.2.    užtikrina gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų užregistravimą laiku;
2.3.    tvarko gautą korespondenciją: ją registruoja ir siunčia vadovybei arba darbuotojams pagal paskirtį;
2.4.    tvarko siunčiamą korespondenciją: tikrina, ar ji yra teisingai įforminta, ją registruoja ir užtikrina, kad būtų tinkamai ir laiku išsiųsta;
2.5.    registruoja vidaus dokumentus, kontroliuoja, ar rengiami dokumentai tinkamai įforminami; 
2.6.    užtikrina Administravimo skyriaus dokumentų teisingą bylų formavimą, archyvavimą, saugumą, rūpinasi, kad jie laiku būtų perduoti saugoti į įstaigos archyvą;
2.7.    kontroliuoja, kad atsakingi struktūrinių padalinių darbuotojai laiku sutvarkytų ir atiduotų dokumentų bylas į įstaigos archyvą;
2.8.    priima ir atsako už struktūrinių padalinių atsakingų darbuotojų saugoti archyve sutvarkytas dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą;
2.9.    užtikrina archyve esančių dokumentų bylų apskaitą ir saugojimą, nustatyta tvarka išduoda bylas laikinai jas naudoti;
2.10.    užtikrina greitą ir kokybišką dokumentų, saugomų kanceliarijos bylose arba įstaigos archyve, paiešką;
2.11.    pagal kompetenciją surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;
2.12.    priima į Vilniaus TLK besikreipiančių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;
2.13.    priima iš sutarčių partnerių ataskaitas;
2.14.    atsako už 3 formos receptų blankų, Sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;
2.15.    konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
2.16.    dalyvauja rengiant Vilniaus TLK dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus;
2.17.    pagal kompetenciją teikia siūlymus vedėjui dėl veiklos gerinimo;
2.18.    tvirtina dokumentų kopijų, išrašų, nuorašų tikrumą;
2.19.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.20.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.21.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.22.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.23.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.24.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.