Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisine duomenų ir asmens duomenų apsauga;

3. žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

8. priima iš ASPĮ duomenis apie fiksuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles ir sutikrina pateiktą informaciją;

9. pagal kompetenciją sudaro asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma stebėsena laukimo eilių stebėsenos suvestines ataskaitas ir pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);

10. atlieka eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną;

11. patikrina, ar informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiami duomenys apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas perduodami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdo ataskaitinio periodo uždarymus bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitų rengimą;

12. dalyvauja analizuojant bei vizualizuoja duomenis apie gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus /išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos;

13. vizualizuoja duomenis apie gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

14. renka ar apdoroja teisės aktuose ir/ar sutartyse su ASPĮ numatytus rodiklius skyriaus kompetencijos ribose;

15. paruošia archyviniam saugojimui dokumentus numatytus Kauno teritorinės ligonių kasos dokumentacijos plane;

16. atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

17.  nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

18. užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

19. saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

20. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.