Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

9. Moko, konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą, sprendžia sudėtingas situacijas susijusias su  duomenų tikslinimu informacinėje sistemoje SVEIDRA bei užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų savalaikio pateikimo ir taisymo priežiūrą.

10. Analizuoja Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacinėse sistemose esančius duomenis pagal kompetenciją, teikia išvadas bei pasiūlymus, kuria pagal kompetenciją naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje informacinės sistemos „DANAVIP“ užklausas.

11. Organizuoja raštų teisėsaugos institucijoms apie asmenų prisirašymą ir gydymąsi asmens sveikatos priežiūros įstaigose parengimą.

12. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

13. Užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 15.2. studijų kryptis – informatika (arba);

 15.3. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

 15.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 15.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 15.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.