Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

8. Sutikrina, nagrinėja ir derina dėl sprendimo leisti tikslinti, pateikti pavėluotai ar anuliuoti formų Nr. 066/a-LK, Nr.025/a-LK duomenis informacinėje sistemoje SVEIDRA pateikus ASPĮ prašymą bei atlieka ASPĮ duomenų taisymo priežiūrą.

9. Dalyvauja rengiant skiriamųjų lėšų kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms skaičiuoti metodiką bei pagal ją skaičiuoja skiriamąsias lėšas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

10. Teikia informaciją ASPĮ administracijai apie jose dirbančių gydytojų išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones.

11. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

12. Užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 14.2. studijų kryptis – informatika;

 14.3. studijų kryptis – statistika;

arba:

 14.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 14.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 14.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.