Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities (ekonomikos, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties) universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos priežiūrą bei būti susipažinusiam su darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
3. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti  Microsoft Office programiniu paketu.
5. Būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti bendrauti.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis bei optikomis administravimo.
7. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), vaistinėmis, optikomis ir jų ekonominių priedų projektus, juos suderina, teikia pasirašyti ir registruoja TLK nustatytuose registruose.
8. Konsultuoja ASPĮ dėl: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo tvarkos.
9. Priima ir registruoja Tauragės apskrities sveikatos priežiūros teikėjų pateiktas ekonomines ataskaitas ir sąskaitas už suteiktas pirminės asmens sveikatos priežiūros, skatinamąsias, gerus darbo rezultatus, slaugos namuose asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos programų ir dantų protezavimo  paslaugas, tikrina jų pagrįstumą ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamų duomenų atitiktį informacinės sistemos „Sveidra“ duomenims.
10. Analizuoja ir kontroliuoja Tauragės apskrities ASPĮ pateiktus dokumentus apie suteiktas pirminės asmens sveikatos priežiūros, skatinamąsias, gerus darbo rezultatus, slaugos namuose asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos programų ir dantų protezavimo  paslaugas pagal pasirašytas sutartis su TLK.
11. Analizuoja, kaip Tauragės apskrities ASPĮ naudoja PSDF biudžeto lėšas bei vertina jų įsiskolinimus ūkio subjektams: kiekvieną ketvirtį priima iš Tauragės apskrities ASPĮ PSDF biudžeto lėšų panaudojimo ir finansinės veiklos ataskaitas, rengia jų suvestines.
12. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis, dėl sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, užtikrinant PSDF biudžeto lėšų efektyvų naudojimą.
13. Vertina Klaipėdos TLK veiklos zonos gyventojams Tauragės apskrities ASPĮ suteiktų pirminės asmens sveikatos priežiūros, skatinamųjų, gerų darbo rezultatų, slaugos namuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų, sveikatos programų ir dantų protezavimo  paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius, pacientų srautų pokyčius, rengia išvadas ir teikia skyriaus vedėjui.
14. Tinkamai saugo ekonominius statistinius duomenis ir dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą.
15. Pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus bei skundus, rengia atsakymų projektus.
16. Pagal skyriaus vedėjo pavedimą ir skyriaus kompetenciją rengia medžiagą Klaipėdos TLK stebėtojų tarybai, Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM), Valstybinei ligonių kasai prie SAM, kitoms institucijoms.
17. Pagal savo kompetenciją dalyvauja Klaipėdos TLK organizuojamų komisijų darbe bei Klaipėdos TLK organizuojamuose posėdžiuose, susirinkimuose.
18. Informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl darbo tobulinimo.
19. Bendradarbiauja su kitais Klaipėdos TLK skyriais.
20. Nuolat kelia kvalifikaciją ir tobulinasi profesinėje bei kitose srityse.
21. Pagal skyriaus kompetenciją rengia raštų projektus, informacinę medžiagą, nagrinėja prašymus, skundus ir pasiūlymus.
22. Vykdo kitus su TLK ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.