Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. turėti aukštajį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos ar slaugos krypties, ar socialinių mokslų studijų srities, vadybos  ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
3. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius privalomąjį asmens sveikatos draudimą.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
6. sistemina ir vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), vaistinių ir optikų, pageidaujančių sudaryti, patikslinti ar papildyti sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau – TLK), pateiktų dokumentų atitikimą sutarčių sudarymo tvarkos aprašui, išvadas teikia skyriaus vedėjui;
7. dalyvauja sutarčių sudarymo procese, rengia sutarčių ir jų priedų projektus su ASPĮ, vaistinėmis, optikomis, juos suderina, teikia pasirašyti;
8. stebi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos informaciją dėl ASPĮ licencijavimo sąlygų pasikeitimo ir apibendrintą informaciją pateikia Sutarčių skyriaus vedėjai;
9. atnaujina ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – ASPP) sąrašą SKLAP   (IS,,Sveidra“ Klasifikatorių posistemis) sistemoje;
10. teikia duomenis į Klaipėdos TLK interneto svetainę apie ASPĮ teikiamas ASPP, informaciją, kur kreiptis, šeimos gydytojo ne darbo metu, ASPĮ, teikiančių pirminio odontologo sveikatos priežiūros paslaugas ir pirminę psichinę pagalbą, sąrašą;
11. konsultuoja ASPĮ dėl ASPP nomenklatūros ir teikimo sąlygų;
12. pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus bei skundus, rengia atsakymų projektus;
13. vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.