Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
3. studijų kryptis – ekonomika;
 
VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
4. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
12. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Planuoja ir organizuoja Sutarčių skyriaus veiklą, vadovauja skyriaus darbuotojų darbui ir sprendžia kilusias problemas.
14. Užtikrina skyriaus nuostatuose iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
15. Kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia pasiūlymus Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) vadovybei dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo, derina skyriaus darbuotojų atostogų grafiką.
16. Reikalauja iš skyriaus darbuotojų informacijos apie atliktus darbus, informuoja TLK vadovybę.
17. Rengia sutarčių skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų, skyriaus nuostatų projektus.
18. Vykdo pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.
19. Teikia pasiūlymus TLK direktoriui, TLK direktoriaus pavaduotojui dėl PSDF biudžeto efektyvaus naudojimo ir Sutarčių skyriaus veiklos tobulinimo.
20. Planuoja lėšų poreikį asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, atsižvelgiant į TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, paskirsto lėšas pagal atskiras paslaugų rūšis ir rengia lėšų paskirstymo ASPĮ projektus.
21. Organizuoja ir kontroliuoja sutarčių tekstų ir jų priedų projektų rengimą, tikslinimą bei sutarčių pasirašymo procedūrų eigą su ASPĮ, vaistinėmis, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, dantų protezavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis ASPĮ, vykdančiomis sveikatos programas.
22. Organizuoja ir vertina TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas, sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius, pacientų srautų pokyčius, paslaugų vartojimo rodiklius savivaldybėse.
23. Užtikrina skyriaus nuostatuose iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
24. Organizuoja duomenų įvedimą į Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (FVAIS).
25. Kontroliuoja sutarčių vykdymą, rengia išvadas, pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui (esant reikalui ir dažniau) analizės išvadas teikia TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui.
26. Kontroliuoja TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies vykdymą pagal PSDF biudžeto straipsnius.
27. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutarčių sudarymo tvarkos.
28. Įvertina darbuotojų, atsakingų už PSDF biudžeto išlaidų planavimą ir paskirstymą, planus ir skaičiavimus.
29. Atlieka išankstinę finansų kontrolę: vizuoja parengtas ir direktoriui teikiamas pasirašyti sutartis su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, sutarčių ekonominius priedus, papildomus susitarimus, prie sutarčių, sveikatos programų, finansuojamų iš PSDF, sąmatas patvirtindamas.
30. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.
31. Rengia informaciją TLK stebėtojų tarybos posėdžiams.
32. Kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia pasiūlymus Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) vadovybei dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo, derina skyriaus darbuotojų atostogų grafiką.
33. Nagrinėja gaunamus raštus ir rengia skyriaus kompetencijai priklausančių raštų, atsakymų projektus, remdamasis kompetencija vizuoja skyriaus darbuotojų rengiamų raštų projektus ir teikia juos TLK direktoriui.
34. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą skyriuje.
35. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
36. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.