Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Turėti aukštajį universitetinį visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą.
2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,    Sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą būti susipažinusiam su darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
3. Išmanyti teisės, sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos, pagrindus, mokėti jais vadovautis.
4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti bei rengti išvadas.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6. Mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.
7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
8. Vadovaudamasis SAM ir/ar VLK patvirtintais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, farmacinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka ASPĮ, vaistinių ir optikų pateiktos informacijos, dokumentų ir pasirengimo teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas vertinimą.
9. Dalyvauja ASPĮ, vaistinių ir optikų, sudariusių sutartis su TLK, kontrolės planų rengime.
10. Atlieka ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto kiekio, kokybės bei atitikimo teisės aktais nustatytiems teikimo reikalavimais, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir Ortopedijos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolės procedūras:
11. vykdo ASPĮ draudžiamiesiems teikiamų ASP paslaugų prieinamumo, tinkamumo,kiekio ir kokybės kontrolę.
12. vykdo ASPĮ gydytojų išrašytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo, skyrimo teisingumo bei dokumentavimo kontrolę.
13. vykdo kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse atitikimo teisės aktams bei kontrolę.
14. rengia Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas, jas užregistruoja Patikrinimo ir Ekspertizės pažymų registruose.
15. Kontrolės tvarkos aprašo nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstyme.
16. Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas teikia ASPĮ, vaistinėms, optikoms, kuriose buvo atliekami patikrinimai bei, esant reikalui, kitoms institucijoms. Teikia informaciją apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus ASPĮ ir vaistinių ar optikų steigėjams.
17. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų.  
18. Rengia sutarčių su ASPĮ priedų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, nomenklatūra ir paslaugų teikimo sąlygomis, kokybe ir prieinamumu, pacientų informavimo bei efektyvaus resursų naudojimo projektus, esant reikalui juos tikslina.
19. Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.
20. Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.
21. Vadovaudamasis atliktų kontrolės procedūrų duomenimis vertina asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, prieinamumą ir tinkamumą.
22. Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus, vertina suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
23. Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, VLK bei kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.
24. Nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.
25. Užtikrina tinkamą dokumentų rengimą.
26. Vykdo kitas funkcijas, vienkartinius pavedimus, pareigas Kontrolės skyriaus kompetencijos ribose.