Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos studijų krypties išsilavinimą.
2. Rurėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą arba darbo privalomojo sveikatos draudimo srityje patirtį.
3. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus.
 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:
6. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo), teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms, siūlo būdus ASPĮ bei vaistinių ir optikų darbo gerinimui.
7. Vykdo įstaigų ir įmonių veiklos duomenų stebėseną pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis, vykdo šių duomenų rinkimą, jų analizę ir vertinimą.
8. Atlieka ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto kiekio, kokybės bei atitikimo teisės aktais nustatytiems teikimo reikalavimais, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir Ortopedijos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolės procedūras:
9. vykdo ASPĮ draudžiamiesiems teikiamų ASP paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę;
10. vykdo ASPĮ gydytojų išrašytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo, skyrimo teisingumo bei dokumentavimo kontrolę;
11. vykdo kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse atitikimo teisės aktams kontrolę;
12. rengia Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas, jas užregistruoja Patikrinimo ir Ekspertizės pažymų registruose.
13. Teikia informaciją apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus ASPĮ ir vaistinių ar optikų steigėjams.
14. Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas:
15. nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais;
16. nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.
17. Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus, vertina suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.).
18. Atlieka sudėtingų klinikinių situacijų vertinimą, koordinuoja kontrolės procedūrų eigą, teikia metodinę pagalbą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo klausimais.
19. Analizuoja ir apibendrina TLK nustatytus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo reikalavimų pažeidimus, analizuoja šių pažeidimų priežastis, teikia pasiūlymus šiais klausimais skyriaus vedėjui.
20. Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, VLK bei kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.
21. Surašo administracinių nusižengimų protokolus, vykdo administracines procedūras. Vykdo kitus su TLK ir Kontrolės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.