Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
    
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – medicina, arba:
– visuomenės sveikata, arba:
– farmacija, arba:
– reabilitacija, arba:
darbo patirtis – asmens sveikatos priežiūros srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Kontrolės skyriaus darbą.
11. Organizuoja ASPĮ, vaistinių ir optikų pateiktos informacijos, dokumentų, esant poreikiui, atliktų patikrinimų metu surinktų duomenų ir faktų vertinimą, siekiant nustatyti pasirengimą teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, medicininį kodavimo atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimą.
12. Rengia ASPĮ, vaistinių ir optikų kontrolės planus ir ataskaitas.
13. Organizuoja ASPĮ, vaistinių ir optikų patikrinimus, ekspertizę bei reikalavimą iš ASPĮ, vaistinių ir optikų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
14. Nustačius žalą PSDF biudžetui, informuoja TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją - vyriausiąjį buhalterį, rengia kontrolės procedūrų, kurių metu nustatyta žala PSDF biudžetui, suvestinę, teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.
15. Teikia išvadas sprendžiant nuobaudų skyrimo klausimą.
16. Nustačius pažeidimus, atitinkančius Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, surašo Administracinio nusižengimo protokolą/nutarimą.
17. Organizuoja atliktų kontrolės procedūrų rezultatų aptarimą su ASPĮ, vaistinės ar optikos administracija. Teikia TLK direktoriui, tikrintos įstaigos vadovui ir steigėjui informaciją, vertinimus ir siūlymus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimu, racionalesniu PSDF biudžeto lėšų panaudojimu.
18. Nustatyta forma teikia VLK informaciją (suvestinę) apie visas TLK atliktas kontrolės procedūras bei šių procedūrų analizės ataskaitas.
19. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų.
20. Organizuoja sutarčių su ASPĮ priedų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, nomenklatūra ir paslaugų teikimo sąlygomis, kokybe ir prieinamumu, pacientų informavimo bei efektyvaus resursų naudojimo projektų rengimą ir tikslinimą.
21. Dalyvauja ruošiant vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, limitų paskirstymo ASPĮ principus.
22. Teikia siūlymus TLK direktoriui asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, atliekamos kontrolės, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumo bei sutarčių sudarymo klausimais.
23. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo), teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms, siūlo būdus ASPĮ bei vaistinių ir optikų darbo gerinimui.
24. Užtikrina, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.
25. Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, VLK bei kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis klausimais, reikalingais skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
26. Nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.
27. TLK direktoriaus pavedimu atstovauja TLK kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose, esant reikalui dalyvauja sprendžiant ginčus tarp TLK ir ASPĮ bei vaistinių, optikų.
28. Analizuoja teisės aktus, dokumentus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir apmokėjimą, farmacinę veiklą bei teikia siūlymus juos tobulinti.
29. Dalyvauja rengiant bei tobulinant vietinius teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklą, rengia vietinių teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.
30. Užtikrina tinkamą dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą skyriuje.
31. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.