Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

3. Mokėti administruoti MS Windows, MS Windows Server platformos operacines sistemas ir užtikrinti jų darbą;

4. Išmanyti kompiuterių ir kitos kompiuterinės technikos, kompiuterinių tinklų, operacinių sistemų bei taikomųjų programų darbo principus;

5.Išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus;

6. Būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

8. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

9. Sklandžiai dėstyti mintis valstybine kalba žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, išmanyti raštvedybos taisykles.

 
DARBUOTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKSCIJAS:

10. Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) mastu administruoja informacinę sistemą „Sveidra“ ir jos posistemius Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą EVIS: suteikia arba anuliuoja IS „Sveidra“ naudotojams reikiamą prieigą prie informacinės sistemos „Sveidra“, laikantis privalomų duomenų saugos reikalavimų;

11. Administruoja TLK vidinių serverių ir vietinį kompiuterių tinklą: sudaro ir koreguoja slaptažodžių sistemą įėjimui į TLK vietinį kompiuterių tinklą, tvarko naudotojų prieigą, siekiant užtikrinti saugų ir nepertraukiamą taikomųjų programų darbą;

Atlieka kompiuterinės technikos ir programinės įrangos atnaujinimą ir sutrikimų šalinimą;

12. Inicijuoja kompiuterinės, programinės, kompiuterinio ryšio įrangos bei su jos priežiūra, remontu ir aptarnavimu susijusių paslaugų pirkimą;

13. Vykdo kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą;

14. Atlieka svarbios informacijos kopijavimą ir, esant būtinybei, duomenų atstatymą iš kopijų, užtikrina tinkamą kopijų saugojimą;

15. Pagal kompetenciją konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas darbo su informacine sistema „Sveidra“ bei jos posistemiais klausimais;

16. Pagal kompetenciją konsultuoja TLK valstybės tarnautojus ir darbuotojus darbo su informacinės sistemos „Sveidra“ ir jos posistemėmis klausimais, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo;

17. Kompetencijos ribose sprendžia „Naudotojų aptarnavimo tarnybos“ informacinėje sistemoje TLK grupei priskirtus incidentus;

18.Skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus ir rengia atsakymų projektus;

19. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

20. Informuoja skyriaus vedėją ir TLK administraciją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujus, patikimus užduočių sprendimo ir tobulinimo būdus;

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio TLK vadovybės ir skyriaus vedėjo nurodymus, priskirtus  skyriaus kompetencijai.