Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą matematikos, statistikos, ekonomikos, inžinerijos ar vadybos studijų krypčių išsilavinimą;

2. Būti susipažinusiam su Windows operacine sistema, mokėti dirbti naudojantis MS Office priemonėmis;

3. Būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;

4. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

6. Sklandžiai dėstyti mintis valstybine kalba žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, išmanyti raštvedybos taisykles.

 

DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

7. Priima ir tikrina iš Klaipėdos TLK aptarnaujamos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ataskaitas ir sąskaitas apie išduotus kompensuojamųjų vaistų pasus (toliau – KVP).  Formuoja ASPĮ išduotų KVP suvestines ir pateikia Finansų ir apskaitos skyriui;

8. Priima iš ASPĮ KVP receptų blankų ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipduko blankų poreikio paraiškas. 9. Atlieka blankų paskirstimą informacinėje sistemoje  „Sveidra“;

10. Kontroliuoja, kad į informacinę sistemą „Sveidra“ būtų laiku perduoti joje kaupiami duomenys apie suteiktas ambulatorines ir stacionarines paslaugas iš ASPĮ, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui atlieka periodų uždarymą;

11. Nagrinėja gydymo įstaigų prašymus dėl statistinių kortelių tikslinimo, pateikimo pavėluotai ar anuliavimo;

12. Rengia statistines ataskaitas pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitiems TLK skyriams;

13. Analizuoja TLK veiklos zonos gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, atlieka laukimo eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną;

14. Rengia ir teikia informaciją iš informacinės sistemos „Sveidra“ suinteresuotoms šalims;

15. Pagal kompetenciją konsultuoja ASPĮ darbo su informacinės sistemos „Sveidra“ ir jos posistemėmis klausimais;

16. Skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus ir ruošia atsakymų projektus;

17. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;

18. Informuoja skyriaus vedėją ir TLK administraciją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujus, patikimus užduočių sprendimo ir tobulinimo būdus;

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio TLK vadovybės ir skyriaus vedėjo nurodymus, priskirtus  skyriaus kompetencijai.